Deling av eiendom

Deling av eiendom

Ønsker du å dele tomten din (fradele en parsell), må du søke kommunen om tillatelse.Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Før at den nye eiendommen skal bli tinglyst og registrert i matrikkelen (eiendomsregistret) må det rekvireres en oppmålingsforettning, der grensepunktene blir satt ut i marka (Skjema som vedlegg til søknad).

Hvordan søker jeg om deling av eiendom

Fyll ut søknadskjema for fradeling:Søknadskjema nr 5153 (ekstern lenke)

Se eksempel på ferdig utfylt skjema med veiledning.
Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Fyll ut alle akuelle vedlegg til søknaden

Vedlegg til søknad:

Vedlegg til Søknadsskjema
5153 

Forklaring til vedlegg

Gruppe B

Dispensjasjon

 

Gruppe C

Opplysninger gitt i nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Nabomerknader

Kommentarer til nabomerknader

Gruppe D

Situasjonsplan

Avkjøringsplan

 

Gruppe J

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

  • For å få tinglyst og registrert eiendommen i matrikkelen (eiendoms registrert) må det rekvirers oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning vil bli holdt etter at fradelingen er vedtatt.

  • Fyll ut Rekvisisjon av oppmålingsforretning (ekstern lenke).

    Utsatt oppmålingsforretning må begrunnes med egen søknad.

Gruppe Q

Andre vedlegg

  • Legg ved  eventuelle erklæringer eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer.

  • Eventuelle erklæringer om at gjenværende eiendom (den opprinnelige eiendommen) gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må også vedlegges.
  • Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles i henhold til jordloven § 12 (ekstern lenke). I søknader om deling av landbrukseiendommer er det landbrukskontoret som fatter vedtak.

 

 

Søknad med vedlegg sendes kommunen.

Postadresse: Postboks 630, 2810, Gjøvik 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysing. 

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

Sist endret: 18.01.2019