Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Skattesatsen for 2020 er 3,6 promille.

Klagebehandlingstid

Eiendomsskattekontoret mottok i 2019 ca 350 klager som skal behandles av nemndene oppnevnt for eiendomsskattesaker.

150 klagesaker er per 17.12.2019 blitt behandlet i første instans, skattetakstnemnda . Parallelt har det pågått behandling av en rekke saker i 2. instans overskattetakstnemnda .

Videre progresjon i klagebehandlingsarbeidet i 2020:

I forbindelse med overgang til nye nemnder, er klagebehandlingsarbeidet noe forsinket til utpå nyåret på grunn av opplæring. Nemndene er etter planen klar for å fortsette klagebehandlingsarbeidet fra medio februar. Det er forventet at alle som sendte inn en klage i 2019, skal ha mottatt et vedtak på sin klage innen utgangen av 2020.

Har du spørsmål om din klage, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Hva med fakturaene mens jeg venter på at klagen blir behandlet?

For alle klager gjelder fortsatt den eiendomsskattetaksten som er vedtatt av skattetakstnemnda. Det vil si at utsendte faktura skal innbetales jf. Eiendomsskattelovens § 25, såfremt det ikke er inngått annen avtale med kommunen. For mye innbetalt eiendomsskatt vil bli tilbakebetalt. Dette er i henhold til eiendomsskattelovens § 25, 3. ledd.

Skattelister

Skattelister ligger til offentlig ettersyn minimum 3 uker fra 1 mars hvert år.

Taksering av eiendom

Tomteareal, bygninger (areal, alder og tilstand) sammen med eiendommens beliggenhet bestemmer hvor stort takstgrunnlaget blir.

Boligeiendom

Retningslinjer boligeiendom 
Informasjon om seksjonert eiendom 
Sonekart for bolig- og fritidseiendom, pdf

Sonekart for bolig- og fritidseiendom

Fritidseiendom

Retningslinjer fritidseiendom
Sonekart for bolig- og fritidseiendom, pdf

Næringseiendom

Retningslinjer næringseiendom
Sonekart for næringseiendom, pdf

Sonekart for næringsseiendom

Landbrukseiendom

Retningslinjer landbruk

Festetomter

Festetomter - Hvem betaler eiendomsskatten

Hvor mye skal du betale i eiendomsskatt

Hvor mye du skal betale i eiendomsskatt finner du på selvbetjeningsportalen MinEiendom.
Logg deg inn med elektronisk ID og velg boksen merket "Eiendomsgebyr".

Fakturering og betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer er fordelt på 12 terminer.

Les mer om fakturering her: Informasjon om faktura og forfall.

Se dine fakturaer fra Gjøvik kommune

Klage på eiendomsskatt

Klagefristen for eiendomsskattenivået for skatteåret 2019 gikk ut 12.april 2019

Skattetakstnemndas behandling av innkomne klager startet opp i mai, og er et arbeid som vil fortsette utover høsten 2019.

Alle som har sendt skriftlig klage og mottatt et foreløpig svar på denne, vil motta en skriftlig orientering om takstnemndas vedtak når dette er klart.

Er du i tvil om vi har mottatt klagen din, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Mens du venter på at din klage behandles, må fakturaer betales. Hvis du får medhold, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye. (Gjelder både klager og retting av feil i faktagrunnlaget.)

Klage sendes til: 

Fritak

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt hvis de faller inn under bestemmelsene i Eiendomsskatteloven § 5 eller § 7 (ekstern lenke)

Kriterier for fritak etter eiendomsskatteloven § 7.

Frist for å søke fritak etter eiendomsskattelovens §7 i 2020: 1. september 2019

Søknadskjema for fritak etter eiendomsskatteloven § 7

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent  mandag - fredag, kl 9 - 15. Servicetorget i 1. etasje kan også svare på mange av spørsmålene angående eiendomsskatt.

• Telefon: 611 89 500.
• Postadresse: Gjøvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 630, 2810 Gjøvik
• E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene 

Sist endret: 07.01.2020
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00