Grensejustering

Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, men rekvirent (eierne) må fylle ut skjemaet «Rekvisisjon om oppmåling» og sende dette til kommunen. Kommunen vil deretter vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt.
Blir søknaden godkjent vil partene bli kalt inn til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og merkes i marka.

Kriterier for grensejustering

  1. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
  2. Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).
  3. Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  4. Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (f.eks. vei og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven.

Slik søker du om grensejustering

1. Fyll ut Søknadsskjema (ekstern lenke) 

Vedlegg til søknaden: Kart skal vise eksisterende grenser og ny/ønsket grense.
(Kart kan hentes via kommunens kartløsning) Eksempel på situsjonskart.
Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

2.Send søknaden til kommunen digitalt eller per post.
Postadresse: Postboks 630, 2810, Gjøvik
E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for oppmåling.  Se betalingssatser for Teknisk Drift og Eiendom/oppmåling.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene

Sist endret: 18.01.2019