Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke om fradeling?

Den som står registrert som eier av avgivereiendommen eller en som har fullmakt fra eieren. Ved flere eiere må alle eierne skrive under.

Må vi sende nabovarsel?

Ja, hvis parsellene dere ønsker fradelt grenser inntil andre eiendommer eller har gjenboere. Da skal disse varsles.

Hvor mye koster en fradeling?

Oppmålingsgebyret ved en fradeling finner du i punkt 1.1 i betalingssatser under Teknisk og eiendom - Oppmåling I tillegg kommer saksbehandlingsgebyr (punkt 1a i gebyrregulativet) og tinglysingsgebyr (ekstern lenke) som Tinglysingen skal ha for å opprette eiendommen i grunnboka. Dersom fradelingen krever dispensasjon fra gjeldende arealplaner / reguleringsplaner, kreves det i tillegg et gebyr for det (punkt 1c i gebyrregulativet). For fradelinger som krever dispensasjon etter jordloven, må det også betales et gebyr for dette.

Hvor liten kan en fradelt parsell være?

For parseller som er tiltenkt å være en egen bruksenhet og bli bebygd med en enebolig er minste tillatte tomtestørrelse 600 m². Da må også gjenværende del være på minst 600 m² i henhold til bestemmelser for Gjøvik kommune. Skal tomtestørrelsen avvike fra dette tallet må det søkes særskilt om dispensasjon.

Hvor lang tid tar det å få behandlet en søknad om fradeling?

Det er vanskelig å si eksakt. Det kommer an på mengden av saker som er til behandling, samt hvor omfattende saken er. I henhold til plan- og bygningsloven er fristen på å fatte et vedtak på tre måneder. Etter at vedtaket er fattet og klagefristen ute, har kommunen 16 uker på seg til å avholde en oppmålingsforretning og ferdigstille saken, med unntak av vinterstid (15. oktober til 15. april) da denne fristen i henhold til lokal forskrift (ekstern lenke) ikke løper. For andre bestemmelser om 16-ukersfristen henviser vi til matrikkellova (ekstern lenke) med tilhørende forskrifter (ekstern lenke)

Hva kreves for å sammenføye to eiendommer?

Eiendommene skal ha samme eierforhold, og de skal som hovedregel ligge inntil hverandre. Dessuten må de ha like pengeheftelser, eller at den ene eiendommen er fri for pengeheftelser. Les mer om sammenslåing og prioritet på Statens kartverk sin hjemmeside (ekstern lenke)

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret: 06.09.2018