Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner.

En eierseksjon består av en sameieandel i eiendommen (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Du kan søke om seksjonering av eiendom dersom eiendommen består av ett gårds- og bruksnummer med bestående bygg og nybygg med rammetillatelse. Bygningsmassen må bestå av flere bruksenheter (leiligheter el. næringsareal). Ved seksjonering opprettes et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmassen.

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Fyll ut søknadsskjema: Søknad om seksjonering(ekstern lenke)

 1. Veiledning til utfylling av «søknad om seksjonering» (ekstern lenke)

Søknad med vedlegg må sendes kommunen per post eller ved oppmøte. 

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Postadresse: Postboks 630, 2810, Gjøvik 

Vedlegg til søknad:
 • Legg ved situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen. Se Slik henter du ut situasjonskart.

 • Legg ved plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig. (kommunen er behjelpelig med inndeling i seksjoner).
 • Sameiets vedtekter (disse skal bare følge med begjæringen og skal ikke tinglyses).
  Forslag til vedtekter kan hentes her.

 • Tinglysingssperre. Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.

 • Dersom dere er flere eiere av eiendommen og eierandelene deres er de samme før og etter seksjoneringen, kan dere fordele seksjonene mellom dere i forbindelse med seksjoneringen. Fyll i tilfelle ut og legg ved skjemaet Fordeling av sameieandeler ved seksjonering (Ekstern lenke)

Reseksjonering

Dersom det ønskes endring for en seksjonert eiendom må det søkes om reseksjonering. 

Hvordan søker jeg om reseksjonering?

Fyll ut søknadsskjema: søknad om reseksjonering (ekstern lenke)

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering (ekstern lenke)

Søknad med vedlegg må sendes kommunen per post eller ved oppmøte. 

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Du skal bare føre opp seksjoner som skal endres. Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre. Se oversikt over hvem som skal signere søknadsskjemaet (ekstern lenke).

Vedlegg til søknad:
 1. Eksisterende tinglyst seksjoneringsøknad. Både situasjonsplan og plantegninger.
  • Disse kan bestilles hos kartverket.

 2. Legg ved situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen.
 3. Legg ved nye plantegninger over alle etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft hvor det gjøres enderinger mellom bruksenheter og felles areal. Tegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene og bruken av de enkelte rommene. (kommunen er behjelpelig med inndeling i seksjoner).

Seksjonering av uteareal

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må du legge ved et følgebrev der du krever oppmålingsforretning. Dette må du levere sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering av bygget. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene. 

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

 1. Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
 2. Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer.  

Hvordan søker jeg om seksjonering av uteareal?

Skal du seksjonere utearealet, behandler vi dette som en seksjoneringssak.
Du kan fordele uteareal 
samtidig som du seksjonerer første gang eller ved reseksjonering.

Se søknadsskjemaer for seksjonering og reseksjonering.

Se eksempel sitasjonskart med fordeling av uteareal.

For å få koordinatfestet og merket utearealene bruk: søknadskjema for oppmålingsforettning (ekstern lenke)

Søknadsskjemaet skal være vedlegg til seksjonering/reseksjonerings søknaden.

 • Dersom arealene er koordinatfestet i planen eller allerede målt inn, kan vi dele opp utearealet digitalt uten oppmålingsforretning.
Vedlegg til søknaden

Situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må tydelig markere hvert uteareal med "TG Snr [x]" og fellesarealene med "Fellesareal". Se Slik henter du ut situasjonskart

Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Hvis det kun er noen seksjoner som skal slettes, gjøres dette ved en reseksjonering

Kriterier:

 • Alle seksjonseiere må signere skjemaet
 • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
 • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. 
 • Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Hvordan søker jeg om å slette seksjonering?

 Fyll ut sjema Bægjæring om sletting av seksjonering

Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Det kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.

 

Gebyr

Søknadsgebyr kr 2.000,-

Utover søknadsgebyr, timepris for medgått tid.  Timepris pr. time kr 650,-

Gebyr for seksjonering av uteareal: Se punkt 1.4 i gebyrregulativet.

Det koster ingenting å slette seksjonering

Sist endret: 18.01.2019