Røverdalen studentboliger og p-hus

Offentlig ettersyn

Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Studentsamskipnaden i Trondheim/Røverdalen Parkeringshus AS og Gjøvik kommune. Utvalg for samfunnsutvikling vedtok den 22. mars 2018 (sak 28/18) å legge avtaleforslaget ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 17-4. 

Hensikten med avtalen er å fastsette utbyggers og kommunens ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av teknisk og grønn grønn infrastruktur ved utbyggingen av parkeringshus og studentboliger i Røverdalen gnr. 67 bnr. 1060 og deler av bnr. 1062 i forbindelse med reguleringsplanen i området.

Merknadfristen er fredag 11. mai 2018

Dersom du har merknader til forslaget til utbyggingsavtale, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til: Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling – utbygging, postboks 630, 2810 Gjøvik

Eventuelle spørsmål kan du rette til Rolf Perjord på e-post rolf.perjord@gjovik.kommune.no eller telefon 971 28 651.

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn som del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) etter at merknadsfristen er ute. Deretter blir avtalesaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Dokumenter

Forslag til utbyggingsavtale

Saksframlegg og vedtak i Utvalg for Samfunnsutvikling, 22. mars 2018 (sak 28/2018)

 

Sist endret: 06.09.2018