Gjøvik kommune

Planer til høring

Detaljregulering for Biri barneskole og barnehage (offentlig ettersyn)

Høringsfristen er 10. november 2021.

Åpent møte 21. oktober 

For presentasjon av planer for ny skole og barnehage, blir det arrangert et åpent møte i «Storstuggua» på Biri omsorgssenter, besøksadresse Birivegen 53.

Møtetidspunkt er torsdag 21. oktober kl. 18:00-20:00.

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 22. september 2021 å legge forslaget til detaljregulering for Biri barneskole og barnehage ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-11.

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å planlegge og bygge en to-parallell barneskole og en barnehage med seks avdelinger ved Biri ungdomsskole. Prosjektet er en sentral del av kommunen sin satsing på stedsutvikling på Biri.

Planen vil ved endelig vedtak oppheve deler av følgende reguleringsplaner:

  • reguleringsplan for Biri sentrum, planID 05020204, godkjent 20.08.1998.
  • reguleringsplan for Biri sentrum syd, planID 05020116A, godkjent 29.03.1984.
  • reguleringsplan for Steinringen kulturminne og g/s-veg m.m. på Biri, planID 05020253, godkjent 26.09.2002.
  • reguleringsplan for gang- og sykkelveg Kragebergvegen, planID 05020403, godkjent 14.06.2018.

Dokumenter

Dokumentene og digitalt plankart finner du også via kommunens webkart. Slik finner du dokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (i grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til planen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Høringsfristen er 10. november 2021.