Gjøvik kommune

Planer til høring

Detaljreguleringsplan for Farverikvartalet (vedtatt plan)

Klagefrist: 3. desember 2020

Vedtak av detaljreguleringsplan for Farverikvartalet

Kommunestyret vedtok den 29. oktober 2020 detaljreguleringsplan for Farverikvartalet (KOM-SAK 163/2020, planID 05020418), jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 

Planen omfatter sentrumskvartalet mellom Storgata, Hunnselva, Brenneribakken, Glassverksgata og Brennerigata i kjernen av Gjøvik sentrum. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med parkeringsanlegg og næringsarealer på bakkeplan ut mot Hunnselva. Totalt ca. 130 boenheter fordelt i 4 nye bygningsvolumer vil med eksistere bebyggelse inn mot Storgata danne et nytt stort kvartalsgårdsrom med ny oppholds- og lekeplass tilgjengelig for alle. Parkeringskjelleren på to etasjer vil romme bil- og sykkelparkeringsplasser til boligene, boder, ny pumpestasjon og ca. 75 offentlige p-plasser. I tillegg er hensikten med reguleringsplanen å knytte Gjøvik sentrums indre kjerne nærmere Hunnselva og Gjøvik gård ved hjelp av en ny gate og akse tvers igjennom kvartalsgårdsrommet i forlengelsen av Sommerfeldtsgate. Planen innbefatter i tillegg grøntområdet inntil Gjøvik bibliotek og litteraturhus, nabobebyggelse i form av bygårder som ligger inntil Storgata og næringsbyggkomplekset Storgata 10.

Arealet som omfatter ny gangbro over til Gjøvik gård unntas fra rettsvirkning på grunn av uavklart innsigelse fra Riksantikvaren. Avklaring av innsigelsen vil bli fulgt opp i egen prosess. 

Planen erstatter og opphever hele områdereguleringsplan for Farverikvartalet, planID 05020319.

Dokumenter

Plandokumenter finner du via kommunens kart.

Veiledning for å finne dokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Klagerett og innløsning

Parter og andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om klage på forvaltningsvedtak finner du her.

Klage sender du til:
Gjøvik kommune
Sektor Samfunn – Arealplan
postboks 630
2810 GJØVIK

eller til:
postmottak@gjovik.kommune.no 

Frist for å fremsette klage er: 3. desember 2020.

Eventuell krav til erstatning eller innløsning, må du sende innen 3 år fra denne kunngjøringen, jf. Plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.
Ta kontakt med oss på mail eller pr. brev hvis du har noen spørsmål.