Gjøvik kommune

Planer til høring

E6 Roterud-Storhove - offentlig ettersyn

Merknadsfrist 5. september 2021.

 

 

Bakgrunn

Nye Veier AS har utarbeidet reguleringsplan for ny firefelts motorvei fra Roterud til Storhove, i Gjøvik og Lillehammer kommuner. E6 er landets viktigste riksvei. E6 er også viktig for Mjøsregionen ettersom den knytter sammen byer og tettsteder til et felles bo- og arbeidsmarked.

Utbyggingen av hele E6 Innlandet skal sikre bedre framkommelighet for personer og gods, reduksjon i ulykker samt reduksjon i klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser ved utbygging, drift og vedlikehold av E6. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å bedre forholdene på E6 i Mjøsregionen og Gudbrandsdalen. Dagens E6 er av variabel standard, og sikkerhet og framkommelighet er ikke tilfredsstillende. Veien medfører også miljøproblemer for blant annet nærliggende boligområder.

Planforslag til høring

Planforslaget kan ses i Nye Veiers medvirkningsportal (åpnes i nettleseren Chrome).

Aktuelle grunneiere, naboer, interessenter og offentlige myndigheter mottar et eget brev med informasjon om høringen/offentlig ettersyn.

Informasjonsmøte og åpen kontordag

I Gjøvik kommune inviteres det til åpent møte på Biri omsorgssenter (Birivegen 53) den 23.08.2021 klokken 18:00-20:00. Møtet vil overføres på internett.
Åpen kontordag vil være på Biri omsorgssenter. Åpen kontordag arrangeres den 26.08.2021 klokken 12:00-19:00.

For påmelding til åpen kontordag og/ eller åpent møte sendes e-post til
innspill-e6rs@afgruppen.no. I emnefeltet på e-posten oppgir du hvilket av arrangementene du ønsker å delta på.

Si din mening 

Alle er velkomne til å si sin mening om planforslaget via prosjektets medvirkningsportal som du også finner på Nye Veiers hjemmeside www.nyeveier.no.

Frist for å sende inn uttalelse er 5. september 2021.