Fastsatt planprogram detaljregulering for Skumsjøen hyttegrend

Planprogrammet for detaljregulering for Skumsjøen hyttegrend ble fastsatt i kommunestyret 25.mai 2023.

Bakgrunn

Bakgrunn for plansaken er et ønske om å utvide et allerede regulert hytteområde ved Skumsjøen for å kunne tilby flere hytter og hytter av høyere standard enn gjeldende plan legger opp til.
Gjeldende plan for området er Kongelstad-Øistad hytteområde felt H21 – H22 ble vedtatt i 2014, med en mindre endring i 2016. Den gjeldende planen tillater 32 tomter for fritidsbebyggelse langs østsiden av Skumsjøen. Av disse tomtene er 11 bebygde og 1 ubebygd eldre tomt. Planen fulgte opp de nye utbyggingsområdene som ble lagt inn i kommuneplanens arealdel i 2008, med en ramme på 20 nye hyttetomter.

Hensikten med planarbeidet

Natur, Plan og Utvikling har utarbeidet planprogrammet på vegne av Skumsjøen hyttegrend AS.
Forslagstiller ønsker med en ny reguleringsplan å utvide planområdet med ca. 108 dekar for å kunne tilby 10 ekstra hyttetomter fra gjeldende plan. Dette området har planstatus LNRF-formål i dag. Reguleringen innebærer også en justering av de ubebygde tomtene i gjeldende plan, samt å knytte alle nye tomter til ny teknisk infrastruktur. Utbyggingen skal ta hensyn til skiløype, turveger, turdrag, grønnstruktur ect. i området. Hensikten med planarbeidet og tiltaket er nærmere beskrevet i planprogrammet.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte den 5. oktober 2022 oppstart av planarbeidet og utlegging av planprogrammet på høring. Høringsfrist var satt til 3.desember 2022.

Planområde

Planområdet ligger på østsiden av Skumsjøen, og følger i avgrensingen til gjeldende plan ut mot Skumsjøen. Planområdet er utvidet i østlig retning og innlemmer nå del av LNRF-formål. Skog er dominerende i området, og det er lave åser og forhøyninger rundt Skumsjøen. 
Planområdet er på totalt 395 dekar, som er 108 dekar større enn i gjeldende plan.
Planområdet består av landbrukseiendommene Kongelstad (gnr/bnr 41/1), og Øystad (gnr/bnr 46/6), samt 12 hyttetomter ut mot Skumsjøen. Innenfor planområdet er det i dag 11 bebygde tomter og 1 ubebygd tomt. Adkomst til planområdet skjer fra fv. 33 eller rv. 4 og videre via fv. 2398 Skumsjøvegen eller Skonhovdvegen.

Avgrensning av planområde (PDF, 562 kB)

Fastsatt planprogram

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften om konsekvensutredning, og det er er da også krav om utarbeidelse av en planprogram som skal legges ut på høring samtidig med oppstart av planarbeidet. 

Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 25.mai, og inneholder en beskrivelse av planområdet, foreløpige tanker rundt en mulig utvikling av området. I tillegg er en sentral del av planprogrammet å redegjøre for kjent kunnskap om området, og avklare behovet for ny kunnskap gjennom nye utredninger. Planprogrammet omtaler også fremdriftsplan og medvirkning.  Det fastsatte planprogrammet finner du under.

Fastsatt planprogram (PDF, 5 MB)

Saksprotokoll fra kommunestyret_fastsetting av planprogram (PDF, 1004 kB)

Sammendrag av innkomne merknader (PDF, 2 MB)

Medvirkning og innspill til planarbeidet

Den 23.mai 2023 ble det holdt et informasjonsmøte om planen for Skumsjøen hyttegrend.

Du vil få en ny anledning til å uttale deg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 2. halvår 2023. Det pågår nå utredningsarbeid som følger opp føringene i planprogrammet, og medvirkning med berørte parter. 

Har du innspill til planarbeidet kan dette rettes skriftlig til plankonsulent:

lisbet@naturplanutvikling.no