Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring av lokal forskrift av skolekretser

Forslag til ny lokal forskrift om skolekretser Gjøvik kommune er ut på høring. Som følge av vedtak om en felles barneskole for Biristrand skole og Skrinnhagen skole, vil kretsgrensa mellom dagens Biristrand skole og Skrinnhagen skole falle bort, slik at barneskoleelever i de to kretsene vil høre til en og samme barneskolekrets i fremtiden.

Høringsfrist 16.oktober.2020

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 72/2020 av 28.05.2020 legges rådmannens forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser for barneskolene Biristrand skole og Skrinnhagen skole.

Kommunestyret sak 72/2020:

  1. Det bygges en felles barneskole for elever på Biristrand og Skrinhagen skoler. Skolen dimensjoneres som to-parallell skole for 392 elever.
  2. Kommunestyret godkjenner oppstart av forprosjektet for bygging av 6-avdelings barnehage og to-parallell barneskole beliggende ved Biri Ungdomsskole. Brutto totalramme er på 188 mill. kr for skolen og 48 mill. kr for barnehagen, til sammen 236 mill. kroner. Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2023. Forprosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2021.
  3. Det gjennomføres en høring knyttet til endring av kretsgrenser i tråd med bestemmelsene i Udir – 2 – 2012.
  4. Det utredes mulighet for å for bygge skolen vest for dagens ungdomsskole, tett inn til Biri idrettspark. Kommunen går i dialog med de tre grunneierne som er berørt, med tanke på kjøp av grunn.
  5. Ny barneskole vurderes bygget uten gymsal. Gjøvik kommune går i dialog med Biri idrettslag for leieavtale med bruk av Biri flerbrukshall på dagtid.

Om høringen 

I opplæringslovens § 8-1 heter det at «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.» Dette er opplæringslovens såkalte nærskoleprinsipp.

I følge Utdanningsdirektoratet er denne forskriftshjemmelen først og fremst gitt for å sikre forutberegnelighet for innbyggerne i kommunen, samt styre den kommunale saksbehandlingen og sikre likebehandling. Forskriftene vil også være sentrale ved klagebehandling, der kommunen gis anledning til å synliggjøre for Fylkesmannen hvordan nærskoleprinsippet er ivaretatt.

Videre sies det i Udir – 2 – 2012: Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.

Forvaltningslovens kapittel VII regulerer utarbeidelse av forskrifter. I forvaltningslovens § 37, første og annet ledd, heter det:

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriftene blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.

I følge veiledningen «Forskriftsarbeid for kommuner» er normal høringsfrist for kommunale saker to måneder. Videre sier forvaltningsloven at institusjoner eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde for eller hvis interesser berøres, skal gis anledning til å uttale seg før formskriften vedtas. I denne saken er de naturlige høringsinstansene brukerorganene ved de kommunale grunnskolene Biristrand skole og Skrinnhagen skole, herunder elevrådene for å sikre at barnas stemme også høres. I tillegg høres Gjøvik kommunale foreldreutvalg, fagforeningene der de ansatte ved skolene er organisert og Oppland fylkeskommune som skal organisere skoleskyss for elever som har rett til det.

Om forslag til ny lokal forskrift om opptaksområder i Gjøvik kommune

Forskrift om opptaksområder (kretsgrenser) i Gjøvik kommune, kapittel 1. opptaksområder for barneskolene, under Skrinnhagen skole/Biristrand skole, heter det:

Følger bekk sør for Roterud vestover sør for Stensli og nord for Berget, nordover øst for Kjelsrud, videre nord for Finstad og nordvestover nord for Båbergsætra til kommunegrensa.

Avsnittet foreslås fjernet, slik at dagens Biristrand krets og Skrinnhagen krets vil utgjøre en og samme opptaksområde (barneskolekrets) i framtida.

Øvrige beskrivelser av grenser i kapittel 1. foreslås uendret.

Endringen vil tre i kraft når ny, felles barneskole for de to kretsene står ferdig. Samtlige elever fra de nevnte to barneskolekretsene som er i barneskolealder, og ut fra gammel forskrift hører til Biristrand skole eller Skrinnhagen skole, vil være elever ved en ny felles barneskole for de to barneskolekretsene.

Høringsspørsmål

Som følge av vedtak om en felles barneskole for Biristrand skole og Skrinnhagen skole, vil kretsgrensa mellom dagens Biristrand skole og Skrinnhagen skole falle bort, slik at barneskoleelever i de to kretsene vil høre til en og samme barneskolekrets i framtiden.

Vi ønsker å få innspill på bortfall av kretsgrensene mellom de to barneskolene, og hvorvidt vedtaket gjør at det bør foretas ytterligere kretsgrensejusteringer.

Høringsfrist 

Høringsinnspill må være skriftlige og sendes på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no.

Høringsfristen er den 16.oktober.2020 

Har du spørsmål?