Høring av lokal forskrift om skolekretsgrenser

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 73/2023 av 25.05.2023 legges kommunedirektørens forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser for barneskolene i Biriområdet i Gjøvik kommune ut på høring.

Høringsfrist 15. september 2023.

Dokumenter

Om høringen

I opplæringslovens § 8-1 heter det at «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.» Dette er opplæringslovens såkalte nærskoleprinsipp.

I følge Utdanningsdirektoratet er denne forskriftshjemmelen først og fremst gitt for å sikre forutberegnelighet for innbyggerne i kommunen, samt styre den kommunale saksbehandlingen og sikre likebehandling. Forskriftene vil også være sentrale ved klagebehandling, der kommunen gis anledning til å synliggjøre for Statsforvalter hvordan nærskoleprinsippet er ivaretatt.

Forskrift om skolekretsgrenser skal være en funksjon av hvordan nærskoleprinsippet skal ivaretas for den enkelte elev i kommunen. Forskriftene knytter hver bostedsadresse i Gjøvik kommune til en gitt skolekrets. Forskriftene gir også retningslinjer for søknad om å gå på en annen skole enn den eleven etter disse forskriftene sogner til.
Forvaltningslovens kapittel VII regulerer utarbeidelse av forskrifter. I forvaltningslovens § 37, første og annet ledd, heter det:

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriftene blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.

I følge veiledningen «Forskriftsarbeid for kommuner» er normal høringsfrist for kommunale saker to måneder. Videre sier forvaltningsloven at institusjoner eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde for eller hvis interesser berøres, skal gis anledning til å uttale seg før formskriften vedtas. I denne saken er de naturlige høringsinstansene brukerorganene ved de kommunale grunnskolene Snertingdal skole, Redalen skole Skrinnhagen skole, Lundstein skole og Biri Ungdomsskole, herunder elevrådene for å sikre at barnas stemme også høres. I tillegg høres Gjøvik kommunale foreldreutvalg, fagforeningene der de ansatte ved skolene er organisert og Oppland fylkeskommune som skal organisere skoleskyss for elever som har rett til det.

Om forslag til ny lokal forskrift om opptaksområder i Gjøvik kommune

Forslaget til nye lokale forskrifter baserer seg på kommunestyrets vedtak i sak 73/2023, der det heter at Redalen skole og Skrinnhagen skole slås sammen, og således blir til en skolekrets.

Mot nord grenser kretsen til Lillehammer kommune. Mot sør grenser nåværende Redalen krets mot Lundstein krets, mot vest grenser Redalen krets mot Snertingdal krets.

Kretsgrensa mot vest ved Snertingdalsvegen foreslås justert ca 500 meter mot vest, og følge vegen som går opp ved Lindstad (Snertingdalsvegen 499) opp til svingen ved eiendomsdelet mellom gnr 200 bnr 1 og gnr. 199 bnr 1, og følge eiendomsdelet nordover som dagens kretsgrense mellom Redalen og Skrinnhagen, slik at gnr 200 bnr 1 fortsatt blir liggende i Snertingdal krets, gnr 199 bnr 1 i Biri krets. Dette er samme grense som grensa mellom tidligere Biri Herred og Snertingdal herred.

Kretsgrensa mot sørvest foreslås endret slik at Vangen (Snertingdalsvegen 506 og 508) og Libakken (Snertingdalsvegen 510 og 512) hører til nye Biri skolekrets. De blir således overført fra Lundstein krets til Biri krets.

Avsnitt i Forskrift om opptaksområder (kretsgrenser) i Gjøvik kommune, kapittel 1, avsnitt 11

"Lundstein skole/Redalen skole
Sør for Stokkeelva oppover nord for Vangen og Libakken til grense gamle Skogheim skole"

foreslås endret til:

"Lundstein skole/Biri Barneskole
Sør for Stokkeelva oppover, men sør for Vangen og Libakken, langs vegen nord til Stokkeelva."

Avsnitt i Forskrift om opptaksområder (kretsgrenser) i Gjøvik kommune, kapittel 1, avsnitt 12

"Redalen skole/Snertingdal skole
Øvre veg 349 ved Fladsrud ned til Snertingdalsvegen 456 ved Øistad."

foreslås endret til:

"Redalen skole/Snertingdal skole
Øvre veg 349 ved Fladsrud ned langs eiendomsgrensa mellom gnr 200 bnr 1 og gnr 199 bnr 1, følger eiendomsgrensa til gnr 200 bnr 1 mot sør, følger vegen ned forbi Lindstad, Snertingdalsvegen 499 og ned til Stokkeelva."

Avsnitt i Forskrift om opptaksområder (kretsgrenser) i Gjøvik kommune, kapittel 1, avsnitt 13

"Redalen skole/Skrinnhagen skole
Skulhuselva vestover nord for Klundby."

fjernes som følge av skolesammenslåinga.

Endringen vil tre i kraft når ny Biri barneskole står ferdig til bruk, etter planen 01.01.2024.

Høringsspørsmål

Det er endringene mellom eksisterende Redalen og Snertingdal skolekrets, og Redalen og Lundstein skolekrets som er foreslått endret, samt at kretsgrensa mellom Skrinnhagen og Redalen som tas bort. Kun dette er ute på høring.

Vi ønsker å få innspill på argumenter for og imot kretsgrenseendringer som følge av vedtak om en felles barneskole for eksisterende Redalen og Skrinnhagen barneskoler.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kjetil Ulset.
E-post: kjetil.ulset@gjovik.kommune.no

Høringsinnspill

Høringsinnspill må være skriftlige og sendes på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no innen 15. september 2023.