Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring av melding om 132 kV kraftledning Åbjøra–Gjøvik

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke.

Høringsfrist 27. mai 2022.

Meldingen

Elvia har sendt melding med forslag til utredningsprogram for to nye 132 kV kraftledninger mellom Åbjøra, Bagn, Dokka og Gjøvik transformatorstasjoner. Dagens dobbeltkursledning mellom de nevnte transformatorstasjonene nærmer seg sin tekniske levetid, og det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å overføre produksjon fra Valdres til forbruksområder lenger øst.

Elvia forventer videre økt forbruk de nærmeste årene som følge av befolkningsvekst, næringsutvikling og kraftkrevende industri. På bakgrunn av dette, samt hensynet til forsyningssikkerhet, har Elvia startet opp arbeidet med å planlegge nye 132 kV-ledninger, som de ønsker skal bygges som to separate enkeltkursledninger.

Elvia har meldt to mulige hovedtraseer mellom Åbjøra og Gjøvik, samt noen flere delalternativer mellom Åbjøra og Bagn. De meldte traseene er vist i vedlagt kart.

Elvia har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram etter reglene i forskrift om konsekvensutredninger og NVEs veileder. Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltaket.

Åpent folkemøte

Det inviteres til åpent folkemøte hvor Elvia vil presentere planene, og NVE vil orientere om behandlingen av meldingen og forslag til utredningsprogram.

Møte avholdes i Gjøvik:

Onsdag 4. mai 2022 kl. 19.00 i Gjøvik rådhus, Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik.

Det blir også avholdt åpent folkemøte i Landåsbygda:

Tirsdag 3. mai 2022 kl. 19.00 i Solgløtt forsamlingshus Landåsvegen 710, 2861 Landåsbygda.

Høringsuttalelser

Gjennom høring av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget.

Dere kan sende uttalelse på én av følgende måter:

  • via skjema for uttalelser, som dere finner på NVEs internettsider.
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202202032 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen).
  • som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO.

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 27. mai 2022.

Dokumenter

Dokumentene (høringsbrev, melding om utredningsprogram og forslag til ledningskart) finner dere på NVEs nettsider.