Høring av ny forskrift om fartsgrenser på Mjøsa

Høringsfrist 22. november 2023.

Bakgrunn

Lokale forskrifter som ikke er gitt etter havne- og farvannsloven av 2019 ble opphevet 1. januar 2022. Per i dag er det derfor ingen gjeldende forskrift om fartsgrenser på Mjøsa. 

Forslaget er i hovedsak en videreføring av den veletablerte tidligere forskriften om fartsgrenser på Mjøsa fra april 1974, men med noen nye spesifiseringer.

Forslaget er utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra hver kommunes administrasjon (Hamar, Stange, Ringsaker, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Nes og Eidsvoll) for å sikre likhet innenfor alle mjøskommunenes sjøområder.

Forslaget kort fortalt

  • Formålet er regulering av ferdsel med fritidsfartøy på Mjøsa, Vorma og Glomma innenfor samarbeidskommunenes grenser.
  • Fartøy skal ikke gå med høyere fart enn 5 knop innenfor en avstand av 100 meter fra land, havner, brygger og andre installasjoner. Beredskapsfartøy i utrykning og øvelse er fritatt. Det samme gjelder rute- og chartertrafikk.
  • Det kan søkes om dispensasjon i enkelte tilfeller, for eksempel ved båtsportseventer, regattaer, vannskisport og lignende.
  • Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

Relevante dokumenter

Alle relevante dokumenter knyttet til forslaget finner du i saksfremlegget.

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no innen 23. november 2023. E-posten merkes “Forskrift om fartsgrenser på Mjøsa”.