Gjøvik kommune

Planer til høring

Høring: E6 Roterud-Storhove - søknad om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider for prosjektet E6 Roterud-Storhove.

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Innspillene sendes Statsforvalteren i Innlandet innen 5. september 2021.

Søknaden

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider for prosjektet E6 Roterud-Storhove.

Søknaden omfatter:

  • utslipp/avrenning fra tunneldriving (Vingnestunnelen, ca. 4,2 km), rigg og anleggsområder, samt utfyllinger og terrengarrondering
  • mudring og utfylling av masser i Lågen og i Mjøsa

Utslipp fra anleggsfasen vil blant annet omfatte tunnelvann (rent lekkasjevann fra tunnelen og produksjonsvann fra borerigg). Tunnelvannet vil kunne inneholde partikler, nitrogen, høy pH, rester fra oljeprodukter, evt. tungmetaller og rensemidler fra anleggsmaskiner. Tunnelvannet skal renses før utslipp.

I tillegg skal man håndtere overflatevann fra blant annet byggegroper og anleggs- og riggområder. Dette omfatter også avrenning fra betongarbeider og gravearbeider.

Anleggsvirksomheten vil kunne påvirke mindre vassdrag og bekker, og verneområdet i Lågendeltaet, samt føre til utslipp i Mjøsa. For prosjektet blir det nødvendig å fylle ut masser i Lågen og Mjøsa.

Totalentreprenør skal utarbeide et detaljert overvåkningsprogram som skal utføres for å kunne dokumentere vannkvaliteten i bekker og elver som kan tenkes å bli påvirket av anleggsarbeidene.

Det opplyses i søknaden at arbeidene med E6 Roterud-Storhove er planlagt med oppstart i fjerde kvartal 2021, og med ferdigstillelse av veganlegget høsten 2025.

Saksgang

Søknaden sendes på høring med frist 5. september 2021. Innspill sendes Statsforvalteren i Innlandet som oversender disse til Nye Veier for kommentarer.

Vedtak til utslippstillatelse etter forurensningsloven vil ikke bli gjort før reguleringsplan er godkjent og vedtatt i Gjøvik og Lillehammer kommuner, og det foreligger vedtak om dispensasjon fra forskrift om fredning av Lågendelta naturreservat.

Dokumenter

Følgebrev - høring av utslippssøknad (PDF, 174 kB)

Utslippssøknad datert 2. juli 2021 (PDF, 10 MB)

Rapp-mil-004_Forundersøkelser Lågendeltaet og vannforekomster (PDF, 19 MB)

Rapp-plp-006_Massedisponeringsplan (PDF, 4 MB)