Gjøvik kommune

Høring - Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2

Høring - Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2

Gjøvik kommune sender lokal «Forskrift om gebyr for behandling av tiltaksplaner og kontroll knyttet til arbeid i forurenset grunn i Gjøvik kommune» ut på offentlig høring, jf. forvaltningsloven § 37.

Høringsfristen er den 1. september 2022 

Last ned dokument 

Kom med dine innspill 

Høringsfristen er den 1. september 2022. 

Innspill til forskriften kan sendes til oss skriftelig på e-post eller brev,

Bakgrunnen for lokal forskrift

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn er forankret i forurensningsforskriften kap. 2, § 2-12: «Kommunen kan fastsette forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll. Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.»

Gjøvik kommune er forurensningsmyndighet i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.» Den lokale gebyrforskriften gir kommunen adgang til å kreve gebyrer for de tjenester som kommunen er pliktig til å levere i henhold til regelverket.

Når en virksomhet planlegger å bygge eller grave i forurenset grunn eller i et område man mistenker kan være forurenset, må grunnen kartlegges. Forurenset grunn er definert som jord eller berggrunn:

  • der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer er større enn fastsatte normverdier,
  • som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft.

Viser de innledende undersøkelsene at grunnen er forurenset, må det lages en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre at helse- og miljøfarlige stoffer i grunnen ikke medfører risiko for mennesker eller miljø. I tillegg skal tiltaksplanen beskrive hvordan tiltaket kan gjennomføres for å minimere spredning av forurensning. Tiltaksplanen skal sendes inn til kommunen og være godkjent før gravingen kan starte opp. Når arbeidene er utført, skal det sendes inn en sluttrapport som skal redegjøre for gravearbeidene som er utført.

Adgang til å kreve gebyrer vil sikre at arbeid innenfor et fagfelt ikke finansieres av andre fagfelt.Gebyrenes størrelse fastsettes i kommunens gebyrforskrift og reguleres årlig. Det vil være aktuelt med gebyrer knyttet til:

  1. Saksbehandlingsgebyr for behandling av tiltaksplaner
  2. Kontroll/tilsyn

Gjøvik kommune har ikke tidligere hatt en egen forskrift om gebyr for saksbehandling som beskrevet.

Konsekvens av forslaget

Den enkelte mottaker av de omtalte tjenestene vil fra det tidspunkt forskriften er vedtatt, bli avkrevd gebyr. Ved innføring av gebyr vil kommunens faktiske utgifter belastes riktig fagfelt.

Gebyr for kontroll/tilsyn er nødvendig for at kommune skal utføre sin plikt som tilsynsmyndighet etter nevnte regelverk.