Gjøvik kommune

Høring - Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften

Høring - Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften

Gjøvik kommune sender lokal «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskriften kapittel 12, 13, 15 og 15A i Gjøvik kommune» ut på offentlig høring jf. forvaltningsloven § 37.

Høringsfristen er den 1. september 2022 

Last ned dokument  

Kom med dine innspill 

Høringsfristen er den 1. september 2022. 

Innspill til forskriften kan sendes til oss skriftelig på e-post eller brev,

Bakgrunnen for lokal forskift

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften er forankret i forurensningsforskriften § 11-4, sitat: «Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser, påslippsvedtak etter § 15A-4, behandling av søknad etter § 12-4, § 13-4 og § 15-4, for saksbehandling etter lokale forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a.»

Gjøvik kommune er forurensningsmyndighet i henhold til forurensningsforskriften kapittel 12, 13, 15 og 15A-4 og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av kapitlene følges.

Kapittel 12 omhandler utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomheter med utslipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe). Dette innebærer at huseiere eller aktuelle virksomheter som skal etablere eller rehabilitere sitt private avløpsanlegg, må søke kommunen om en utslippstillatelse.

Kapittel 13 omhandler krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettsteder. Dette innebærer at utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning.

Kapittel 15 omhandler krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Kravene gjelder for utslipp, herunder påslipp av oljeholdig avløpsvann fra:

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell og
 • anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende

Kapittel 15A omhandler påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet. Kommunen er forurensningsmyndighet, noe som innebærer at kommunen ved påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsvann fra virksomheter, kan fastsette krav til avløpsvannet. Dette gjøres blant annet for å sikre at:

 • kommunens avløpsanlegg kan overholde utslippskrav
 • utstyr og anlegg ikke skades
 • driften av avløpsanlegget med tilhørende slagbehandling ikke vanskeliggjøres
 • avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte
 • helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget, beskyttes

Forskrift om gebyrer gir kommunen adgang til å kreve gebyrer for de tjenester som kommunen er pliktig til å levere i henhold til regelverket. Adgangen til å kreve gebyrer vil sikre at arbeid innenfor et fagfelt ikke finansieres av andre fagfelt.

Gebyrenes størrelse fastsettes i kommunens gebyrforskrift og reguleres årlig. Gebyr som foreslås vedtatt, er saksbehandling og kontroll/tilsyn i følgende saker:

 1. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre enn 50 pe.
 2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
 3. Utslipp av oljeholdig avløpsvann
 4. Påslipp til kommunalt ledningsnett

Konsekvens av forslaget

Den enkelte mottaker av de omtalte tjenestene vil fra det tidspunkt forskriften er vedtatt, bli avkrevd gebyr. Ved innføring av gebyr vil kommunens faktiske utgifter belastes riktig fagfelt.

Gebyr for kontroll/tilsyn er nødvendig for at kommune skal utføre sin plikt som tilsynsmyndighet etter nevnte regelverk.

Gjøvik kommune har tidligere ikke hatt en egen forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn i henhold til forurensningsforskriften kapittel 12, 13, 15 og 15A.