Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for del av Campus Gjøvik

Merknadsfrist er 29. november 2023.

Vedtak

Utvalg for samfunnsutvikling har i møte 27. september 2023 fattet følgende vedtak:

  1. Utvalg for samfunnsutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for del av Campus Gjøvik ut til offentlig ettersyn, slik det fremgår av plankart datert 25.8.2023, planbestemmelser datert 14.8.2023 og planbeskrivelse datert 6.9.2023.
  2. Før planen kan tas til sluttbehandling, må foreslått plan utbedres med referanse til vurderinger i saksframlegget og sakens konklusjon.
  3. Utvalg for samfunnsutvikling legger forslag om å oppheve deler av områdereguleringsplanen for Campus Gjøvik (planID 05020392, godkjent 1.11.2018) ut til offentlig ettersyn.
  4. Endre første setning, i andre avsnitt under 3.13 Energiløsninger, S. 44 i planbeskrivelsen: «Nytt bygg skal kobles opp til fjernvarmenettet, og det foretrekkes at man etablerer solceller på tak og det kan tillates i fasade.» Endre første setning til punkt b), under §3.1.1.7, i planbestemmelser: «Det oppfordres til å bygge solceller på tak og kan tillates i byggets fasade».

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 og 12-14.

Planområde

Planområdet er en del av et større campusområde på Kallerud. Planområdet er avgrenset av NTNU/Helvinbygget, Sit Soppen studentbarnehage med uteområde, andre tilliggende regulerte uteområder og NTNU/Topasbygget. Deler av Pilegrimsleden og gang- og sykkelveg er inkludert i planområdet.

Planavgrensningen er tilgjengelig på Gjøvik kommunes kartportal.

Hensikten med planen

Hensikten er å legge til rette for et nytt kombinert bygg for kontor- og utdanningsvirksomhet, med maks byggehøyde tilsvarende 5. etasjer. 

Bakgrunnen for planen er å finne ny plassering av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), med ønsket plassering inne på campusområdet.

Nytt bygg er tenkt plassert som en forlengelse av Helvinbygget, langs en sentral akse gjennom campusområdet.

Gang- og sykkelveg fra nytt bygg og mot Berghusvegen breddeutvides for å bedre framkommelighet for utrykningskjøretøy om vinteren.

Tiltaket vil kreve omdisponering av deler av friområde til utbyggingsformål. Det stilles krav om avbøtende tiltak, som skal gjennomføres før bygget kan tas i bruk.

Endringer før sluttbehandling av planen

Det er behov for enkelte endringer i planen som følge av kommunens vurderinger. 

Endringene skal innlemmes i planen før sluttbehandling og endelig vedtak. Det er snakk om følgende utbedringer:

  • En ny gjennomgang, vurdering og oppdatering av utredning for alternativ plassering av bygget.
  • Vurdering og forankring av avbøtende tiltak for skyggelegging av uteoppholdsareal nord-vest for utbyggingsarealet.
  • Medvirkning om fysisk utforming av tiltakene, i forbindelse med punkt 2.
  • Krav til innhold i detaljert utomhusplan i bestemmelsene, basert på medvirkningen til fysisk utforming av uteområdet.
  • Fasadens arkitektoniske og visuelle kvaliteter: En konkretisering av materialbruken i planbestemmelsene, med særlig henvisning til tilpasning og overgang til nabobygg og solceller i fasade.

Plandokumenter

Merknader til planforslaget

Merknader sendes skriftlig på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no, eller per brev til Gjøvik kommune, Sektor for samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Frist for å sende inn merknader er 29. november 2023.