Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Kvartal 13 Studenten

Merknadsfrist er 29.november 2023

Vedtak

Utvalg for samfunnsutvikling i Gjøvik kommune vedtok den 27. september 2023 (sak 109/2023) å legge reguleringsplan for Kvartal 13 ut på høring og offentlig ettersyn, jf.  plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Den nye planen vil overlappe tre eksisterende planer. Disse planene vil derfor bli helt eller delvis erstattet av ny plan, og oppheves iht. plan- og bygningsloven § 12-14: 

  • Reguleringsplan for Kvartalet Gjøvik brannstasjon og tidligere Oppland luefabrikk mm. (Plan-ID 05020269) vedtatt 31.03.2005
  • Reguleringsplan fv.172 Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate, del 1 gjennomgående sykkelveg (Plan-ID0502037) vedtatt 26.11.2015
  • Kvartal 14 (Plan-ID 05020333) vedtatt 03.05.2018

 

Planområde og hensikt med planen

Kvartal 13 ligger i området ved Gjøvik Stadion, Gjøvik kirke og Gjøvik fengsel i sentrum av byen. Kvartalet avgrenses av Hunnsvegen, Kringens gate, Wergelands gate og Marcus Thranes gate.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ny studentboligbebyggelse innenfor planområdet. Det nye tiltaket vil komplettere eksisterende studentbebyggelse fra byggetrinn 1 og fortette kvartalet. Reguleringsplanen skal legge til rette for et nytt byggetrinn med ca. 83 hybelenheter. Planforslaget vil også berøre kjørearealer i Kringens gate. Planforslaget vil legge opp til at Kringens gate blir envegskjørt, med nytt fortau inn mot Kvartal 13.

 

Plandokumenter

Vedtak (PDF, 3 MB) 

Plankart (PDF, 309 kB)

Planbestemmelser (PDF, 423 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Mobilitetsplan (PDF, 4 MB)

Illustrasjonshefte (PDF, 13 MB)

Samlede merknader ved oppstart (PDF, 448 kB)

Notat fra arbeidsmøter (PDF, 509 kB)

Tekniske vegtegninger fortau Kringens gate (PDF, 3 MB)

Miljøtekniske grunnundersøkelser (PDF, 4 MB)

VA-rammeplan (PDF, 4 MB)

Støyutredning (PDF, 3 MB)

Oppsummering medvirkning (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)

 

Du kan også gå direkte til digitalt plankart  her

Merknader til planforslaget

Eventuelle merknader til planen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Fristen for å sende inn merknader er 29.november 2023.