Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Østby terrasse

Merknadsfrist er 11.oktober 2023.

Vedtak

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok den 7. juni 2023 (sak 79/2023) å gi administrasjonen delegert sommerfullmakt til å legge ut å legge reguleringsplan for Østby terrasse ut på høring og offentlig ettersyn.

Gjøvik kommune legger 30.august 2023 forslag til detaljregulering for Østby terrasse (planID 0447) ut på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Den nye planen vil overlappe to eksisterende planer. Disse planene vil derfor bli delvis erstattet av ny plan, og oppheves iht. plan- og bygningsloven § 12-14: 

  • Plan-id 0502375 Vind Idrettspark, vedtatt 13.12.2019
  • Plan-id 0502157 Ny Vestre Totenveg fra Frusethenga til Aashaug mm, vedtatt 29.04.1992

Planområdet

Planområdet ligger på Østbyhøgda sør i Gjøvik kommune, i landlige omgivelser med spredt boligbebyggelse og jord- og skogbruksarealer, og tett på Vind Idrettsplass.

Planområdet er på ca. 80 dekar, og er avgrenset av vegene Vestre Totenveg (kommunal), F. 2370 Nye Vestre Totenveg samt et bekkedrag mot nord. Planområdet innlemmer sju eksisterende eneboliger på østsiden av Vestre Totenveg.

Utbyggingsområdet og omfatter i hovedsak eiendommen gnr/bnr 102/4 som består av et eldre småbruk, og den tidligere skogen på eiendommen er avvirket. 

Det meste av planområdet (B17) er avsatt til boligformål i kommuneplanen for Gjøvik kommune 2023-2032. I tillegg innlemmes og omreguleres et stripeareal langs Nye Vestre Totenveg fra LNRF-formål til boligformål, samt noe vegformål mot nord for å sikre trygg skoleveg fra planområdet.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse som en utvidelse av det eksisterende boligområdet innenfor planområdet.

Det er et ønske om å kunne tilby eneboliger tett på rekreative skogs- og turarealer på Østbyhøgda, samt idrettsplassen på Vind.

Endringer før sluttbehandling av planen

Det er behov for enkelte endringer i planen som følge av kommunens vurderinger. Endringene skal innlemmes før sluttbehandling av planen. 

  • Reduksjon av utnyttelsesgrad for frittliggende småhusbebyggelse.
  • Takform for å sikre bedre tilpasning til eksisterende bebyggelse, enhetlig takform og arkitektonisk uttrykk på resterende bebyggelse.
  • Belysning skal reguleres for å unngå flombelysning og uheldig fjernvirkning.
  • Byggehøyder skal være iht. kommuneplanens arealdel.
  • Takterrasser og loftstuer skal utgå som følge av at bebyggelsen er endret fra konsentrert bebyggelse til eneboliger.
  • Rekkefølgebestemmelser som omhandler brukstillatelse ift. områdelekeplass og avtale om bidrag til høydebasseng.

Plandokumenter

Du kan også gå direkte til digitalt plankart her

Merknader til planforslaget

Eventuelle merknader til planen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Fristen for å sende inn merknader er 11.oktober 2023.