Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Øverby høydebasseng (plan-id 0464)

Merknadsfrist 10. januar 2024.

Bakgrunn

Gjøvik kommune ved utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester, vedtok 1. november 2023 (sak 05/2023) å legge forslag til reguleringsplan for Øverby høydebasseng ut på høring og offentlig ettersyn. Dette i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Utvalget vedtok samtidig å legge forslag om å oppheve de delene av den gamle reguleringsplanen for Del av Øverbymarka, Knapphaugen, Torke skog og Berg mm (plan-id 05020151) som overlapper med den nye planen ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Detaljreguleringsplanen for Øverby høydebasseng er utarbeidet av plankonsulent Cowi AS på vegne av utbygger Gjøvik kommune.

Planområdet

Planområdet ligger rett øst for utfartsparkeringa på Øverby og sør for Eiktunet. Planområdet er på ca 5 dekar og omfatter deler av eiendommene 73/1 og 73/8.  Her er Gjøvik kommune grunneier.

Reguleringsplankart i kommunens webkartløsning

Hensikten med planarbeidet

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nytt høydebasseng. Dette for å øke vannmengden og forbedre forsyningssikkerheten av drikkevann til innbyggerne. Planforslaget sikrer allmennheten tilgang til taket på høydebassenget (utsiktspunkt), adkomst til bassenget for driftspersonale og areal for framtidig fortau langs den kommunale delen av Øverbyvegen. Det er lagt vekt på at høydebassenget skal framstå arkitektonisk tiltalende med utvendig trekledning i jordfarger og dempet belysning (unngå lysforurensning).

Plandokumenter

Høringsfrist 10. januar 2024

Frist for å sende inn merknader til planforslaget er 10. januar 2024. Eventuelle merknader sender du til postmottak@gjovik.kommune.no eller som brev til

Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling
Postboks 630
2810 Gjøvik