Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Vismunda næringspark

Merknadsfrist er 10. januar 2024. 

Bakgrunn

Gjøvik kommune har utarbeidet et forslag til en detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri. Det er utbyggingsavdelingen i kommunen som er forslagsstiller, og Henning Larsen Architects er innleid som plankonsulent. 

Bakgrunnen for planarbeidet er Gjøvik kommune sin offensive satsing på næringsutvikling. I kommuneplanens samfunnsdel – langtidsplan 2018 – er ett av fem hovedgrep i planen at Gjøvik kommune skal drive offensiv næringsutvikling med tilrettelegging for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst. Kommunen skal prioritere og styrke næringsetablering langs hovedtransportakser ved å omdisponere, regulere og til enhver tid ha byggeklare og attraktive næringsarealer. Utvikling av Vismunda næringspark er et konkret tiltak som følger opp disse målsetningene.

Utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester vedtok i møte den 1. november 2023 å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 

Utvalget vedtok samtidig  å legge forslag om å oppheve hele/deler av følgende reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn:

  • reguleringsplan for Vismunda industriområde - plan-ID 05020136
  • reguleringsplan for gang- og sykkelveg Kragebergvegen - plan-ID 05020403
  • deler av reguleringsplan for Vismunda boligområde - plan-ID 05020105
  • deler av reguleringsplan for Biri sentrum - plan-ID 05020204
     

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling Vismunda næringspark i samsvar med føringene i kommuneplanens arealdel. Området skal utvikles med næringsbebyggelse med hovedvekt på lettere industri og lager, samt inntil 3000 kvm forretningsvirksomhet med plasskrevende varehandel. Planen sikrer ny adkomstveg med fortau inn i næringsparken, uttak av grusressursen i området, lokalt massedeponi, kantvegetasjon og erosjonssikring langs Vismunda. I tillegg sikrer planen en breddeutvidelse av Kragebergvegen mellom Birivegen og skolene, samt en utbedring av krysningspunktet for gående ved rundkjøringen mellom Birivegen og Kragebergvegen. Hensikten med planarbeidet og tiltaket er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen og i saksprotokollen.

Planområde

Planområdet ligger sentralt på Biri mellom Kragebergvegen og elva Vismunda på eiendommene gnr/bnr. 132/72, 132/104, 132/134, 132/211, 132/208, 178/4, 178/6, 178/7, 132/239, 177/1, 178/1, 178/5, 178/13, 178/16, 179/63, 179/12, 1167/2 og 1330/17. Det foreslåtte planområdet har et areal på ca. 386 daa. Planområdet fremgår av plankartet, og er nærmere beskrevet og illustrert i planbeskrivelsen. 

Reguleringsplankart i kommunens webkartløsning

Fastsatt planprogram

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften om konsekvensutredning, og tidlig i planprosessen ble det vedtatt en planprogram for planarbeidet. Planprogrammet redegjør for kjent kunnskap om området, og avklarte behovet for ny kunnskap gjennom nye utredninger.  Planforslaget med ulike utredninger som nå er lagt ut til offentlig ettersyn følger opp føringene som ligger i det vedtatte planprogrammet. 

Fastsatt planprogram for Vismunda næringspark (PDF, 3 MB)

Saksprotokoll fra kommunestyret - fastsetting av planprogram for Vismunda næringspark (PDF, 3 MB)

 

Plandokumenter

Saksprotokoll fra utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester (sak 04/2023) (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse Vismunda næringspark (PDF, 12 MB)
Plankart Vismunda næringspark (PDF, 4 MB)
Planbestemmelser Vismunda næringspark (PDF, 414 kB)
Vedlegg 3 Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4 Illustrasjonsplan (PDF, 5 MB)
Vedlegg 5 Snitt BB og CC (PDF, 360 kB)
Vedlegg 5 Snitt AA (PDF, 251 kB)
Vedlegg 6 Bilder fra 3D-modell (PDF, 6 MB)
Vedlegg 7 Konsekvensutredning landskap (PDF, 6 MB)
Vedlegg 8 Konsekvensutredning FBB (PDF, 2 MB)
Vedlegg 9 Konsekvensutredning naturmangfold (PDF, 4 MB)
Vedlegg 10 Konsekvensutredning naturressurser (PDF, 4 MB)
Vedlegg 11 Flomsikringsvurdering for næringspark langs Vismunda  (PDF, 9 MB)
Vedlegg 12 Støyberegning  (PDF, 6 MB)
Vedlegg 13 Vismunda konsekvensutredning klima (PDF, 998 kB)
Vedlegg 14 Vismunda konsekvensutredning trafikkanalyse (PDF, 2 MB)
Vedlegg 15 Befaringsrapport overvann (PDF, 4 MB)
Vedlegg 16 Overvannsplan (PDF, 12 MB)
Vedlegg 17 Skisse overvann (PDF, 920 kB)
Vedlegg 18 Geologiske vurderinger (PDF, 3 MB)
Vedlegg 19 Skredfarevurdering (PDF, 4 MB)
Vedlegg 20 Geotekniske grunnundersøkelser (PDF, 12 MB)
Vedlegg 21 Geotekniske vurderinger (PDF, 4 MB)
Vedlegg 22 Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (PDF, 4 MB)
Vedlegg 23 Tekniske vegtegninger (PDF, 3 MB)
Vedlegg 24 VA-rammeplan (PDF, 2 MB)
Vedlegg 25 Teknisk plan elektro (PDF, 562 kB)

Velkommen til åpent informasjonsmøte 29. november

Gjøvik kommune ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte om planforslaget 29. november 2023 kl. 18.00 - 19.30 i auditoriet på Biri ungdomsskole. Her vil kommunen og plankonsulent informere om planforslaget, og du får mulighet til å stille spørsmål.   

Høringsfrist er 10. januar 2024

First for å sende inn merknader til planforslaget er 10. januar 2024. Eventuelle merknader sender du til postmottak@gjovik.kommune.no, eller som brev til

Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling
Postboks 630
2810 Gjøvik