Høring - Snertingdal Ysteri - Søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann

Hagens Rørservice AS søker på vegne av Snertingdal Ysteri AS om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra ysterivirksomhet samt utslipp fra café og to leiligheter. Avløpsvannet skal renses i et Biovac minirenseanlegg.

Gjøvik kommunen legger saksdokumentene ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 25. april 2023.

Det søkes på vegne av Snertingdal Ysteri AS om tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann og sanitært avløpsvann fra ysteri, café og leiligheter. Utslippet er beregnet å utgjøre totalt 33,25 pe, og minirenseanlegget skal ha en organisk kapasitet på 40 pe.

Avløpet blir i dag samlet i tett tank som tømmes av septikbil og fraktes til kommunalt avløpssystem for behandling. Denne løsningen søkes erstattet av en lokal renseløsning som skal bestå av fordrøyningstank, minirenseanlegg og slamavskiller. Myse fra ysterivirksomheten skal i sin helhet samles i en egen tett tank for distribuering til en lokal bonde.

Renset avløpsvann skal ledes i rør (lukket bekk) til resipienten Storelva som er en middels stor vannforekomst med helårs vannføring og utløp i Ringsjøen. Storelva selv er klassifisert med god økologisk tilstand, mens bekkefeltet rundt (kalt Storelva bekkefelt) har moderat økologisk tilstand. Storelva er registrert med middels grad av påvirkning fra diffus avrenning fra dyrket mark, avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel, og avrenning fra spredt bebyggelse.

Last ned søknaden om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann her (PDF, 14 MB)

Dokumenter

Har du innspill?

Har du innspill eller merknader til søknaden, kan du sende disse skriftlig til Statsforvalteren i Innlandet. 

Høringsfrist er 25. april 2023.