Gjøvik kommune

Planer til høring

Igangsatt planarbeid - Detaljregulering for Østby Terrasse

Innspillsfrist : 7. april 2021 

Hvem fremmer planen?

ANKR rådgivning AS varsler planoppstart og skal utarbeide en detaljreguleringsplan på Østbyhøgda på vegne av Mesterhus Innlandet AS.

Planområdet

Planområdet ligger 5 km sør for Gjøvik sentrum, utenfor område som defineres som sentrumsformål, og ligger inntil et attraktivt rekreasjonsområde med fine aktivitetsmuligheter ved Vind. Det er gang-/sykkelavstand til bydelssenter og skole på Kopperud og bussforbindelse til sentrum.

Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommen gnr/bnr. 102/4, og deler av 54/1. 

Planområdet ligger nordvest for krysset mellom Nye Vestre Totenveg og Vestre Totenveg. Det grenser til eneboligbebyggelse i vest, samt idrettsanlegg på Vind idrettsplass med fotballbaner, skiløyper og ny multisportshall. Mot nord, øst og sør grenser planområdet til LNFR-arealer. Planområdet er i dag avvirket for skog, og det står en eldre enebolig på eiendommen 102/4. Over eiendommen går høyspenningsanlegg som vil håndteres i forbindelse med utbyggingen.

Planavgrensningen er på ca.80 daa, hvorav ca. 45 daa av dette er utbyggingsområde.

I gjeldende kommuneplan (Kommuneplanens arealdel 2020-2032) har planområdet arealformål Boligbebyggelse - Fremtidig, og området er hovedsakelig uregulert. Teigen tilhørende 54/1 er angitt som LNF-formål i kommuneplanen. Området vil reguleres til boligformål, fortau/gang-sykkelveg, annen veggrunn og grøntareal. Området er smalt, langt og ikke i sammenheng med det øvrige jordbruksarealet. Planen er derfor vurdert til ikke å omfattes av krav om full konsekvensutredning, men det vil bli foretatt en beskrivelse av konsekvenser i planbeskrivelsen.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende infrastruktur, adkomst og parkering innenfor planområdet. Det legges opp til en blanding av bygningstyper av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Antall boliger, stedstilpasning og utforming vil avklares i løpet av planprosessen. 

Utbyggingsavtale 

Det vil bli framforhandlet en utbyggingsavtale mellom utbygger og Gjøvik kommune. De ulike fagutredningene knyttet til reguleringsplanen vil avdekke behov for rekkefølgebestemmelser og dermed hvilke tema som må inngå i en avtale.

Oppheve eldre reguleringsplaner

Følgende reguleringsplaner er berørt og vil oppheves helt eller delvis: 

  • Ny Vestre Totenveg fra Frusethenga til Aashaug mm  (PlanID 05020154) Vedtatt 29.04.1992, oppheves i sin helhet.
  • Vind Idrettspark (PlanID 05020375) Vedtatt 13.12.1998, del av plan oppheves

Gi dine innspill til planen 

Henvendelser og innspill til varsel om oppstart og utbyggingsavtale kan du rette til:

ANKR rådgivning AS, Storgata 14, 2815 Gjøvik
E-post til: post@ankr.no

Frist for å komme med innspill er 7. april 2021

Bli med på informasjonsmøte på Temas 

I tillegg til å varsle berørte parter direkte, legger vi til rette for medvirkning for offentligheten og byens befolkning generelt. Dette i form av et digitalt informasjonsmøte på Teams 24.mars 2021 kl.18.00.

For å delta på møtet sendes skriftlig påmelding til post@ankr.no innen 20. mars. 2021. Påmeldingen må inneholde navn, telefonnummer og e-postadresse.

 

 

Dokumenter i saken

Brev om varsel om oppstart (PDF, 148 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 789 kB)

Oversiktskart (PDF, 595 kB)

Kartutsnitt av kommuneplanen (PDF, 2 MB)

Planavgrensning (PDF, 250 kB)

Skisseforslag Mesterhus Innlandet (PDF, 3 MB)

Lovhjemmel

Plan- og bygningsloven §12-8, 12-14 (planoppstart) og 17-4 (utbyggingsavtale)