Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - offentlig ettersyn av mindre endring

Formannskapet i Gjøvik kommune vedtok 12. april 2023 i sak 65/2023 å legge forslag til mindre endring av planbestemmelser og plankart i kommuneplanens arealdel 2020-2032 ut på høring og offentlig ettersyn. 

Forslaget til mindre endring av planen følger opp en bestilling fra kommunestyret sitt vedtak av ved godkjenning av kommuneplanens arealdel 29. oktober 2020. 

Endringsforslaget ligger nå ute til offentlig ettersyn, og du har mulighet til å komme med innspill til forslaget. 

Informasjon om endringer i planbestemmelser og retningslinjer

Forslagene til endringer i planbestemmelsene og retningslinjene fremgår i rød tekst i forslaget til reviderte bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel.  Det er også redegjort for endringene i saksprotokollen  fra formannskapet. 

Det er blant annet fokusert på forenkling i begrepsbruken i § 7-2 og § 9-3.1, og gjennomgående begrepsbruk i bestemmelsene. Det er også foreslått flere endringer i bestemmelsene for å legge til rette for en mer effektiv saksbehandling i enkelte typer saker. 

Informasjon om endringer i plankartet

Endringene i plankartet er av mindre vesentlig karakter, og de utløser ikke behov for konsekvensutredning eller grundige beskrivelser. Endringene er beskrevet i saksprotokollen fra formannskapet. Endringene i plankartet omfatter mindre rettinger, endringer basert på nytt kunnskapsgrunnlag, og endringer for å bidra til økt brukervennlighet. 

Plandokumenter

Saksprotokoll fra formannskapet med beskrivelse og vurdering av endringsforslaget (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser og retningslinjer - endringer markert med rød tekst (PDF, 3 MB)

Plankart - hele kommunen uten hensynssoner (PDF, 4 MB)

Plankart - hele kommunen med alle hensynssoner (PDF, 13 MB)

Plankart - tematisk kartutsnitt 1 med fare- og sikringssoner (PDF, 4 MB)

Plankart - tematisk kartutsnitt 2 med båndleggingssoner og andre angitte hensyn (PDF, 4 MB)

Saksprotokoll SAM - vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på eiendom 80/94 og 11/1563 (PDF, 833 kB)

Plankartet er også tilgjengelig i kommunen sine kartløsninger (kommuneplaner under arbeid). Geoinnsyn

Har du innspill til planarbeidet?

Høringsfristen er 14. juni 2023. Du kan sende skriftlig høringsuttalelse til endringsforslaget til postmottak@gjovik.kommune.no  eller til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik. 

Siden det er en mindre endring av kommuneplanens arealdel er innspill begrenset til de konkrete endringsforslagene. Det er for eksempel ikke anledning til å komme med forslag til endring av arealbruk for en eiendom.