Gjøvik kommune

Planer til høring

Kommuneplanens arealdel

Høringsfristen gikk ut den 27.09.2019 

Bakgrunn 

Formannskapet vedtok den 19. juni 2019 (sak 94/2019) å legge forslag til revidert arealdel av kommuneplanen ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanenens arealdel utgjør sammen med kommuneplanens samfunnsdel Langtidsplan 2018. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2018, og de overordnede plangrepene og de langsiktige arealstrategiene er fulgt opp i arealdelen. Kommuneplanens arealdel har et 12-års perspektiv i perioden 2019-2031. 

Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av vedtatt planprogram for revisjonen av kommuneplanen. (PDF, 502 kB)

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir føringer for mer detaljerte arealplaner og byggesaker. 

Kommunedelplan for FV.155 Tobru-Hørstadskauen blir opphevet i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Plandokumenter 

Saksprotokoll fra Formannskapet 19. juni 2019 (PDF, 362 kB)

Planbestemmelser og retningslinjer (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Konsekvensutredning (PDF, 8 MB)

Plankart med juridisk virkning

Plankartet ligger i Gjøvik kommune sin kartweb. 

Plankart (PDF, 7 MB) (hele kommunen)

Plankart - tegningshefte med utsnitt av deler av kommunen (PDF, 15 MB)

Tematisk kart - Faresoner og sikringssoner (PDF, 8 MB) (Flom, skred, høyspent, vannforsyning)

Tematisk kart - Båndleggingssoner og hensynssoner (PDF, 7 MB) (Kulturminner, naturvern)

Tematisk kart - Støysoner (PDF, 9 MB)

Tematisk kart - Infrastruktursone for tilknytningsplikt for fjernvarme (PDF, 7 MB)

Tematisk kart - Gjennomføringssone - krav om felles planlegging (PDF, 7 MB)

Tematisk kart - Bestemmelsesområder (PDF, 696 kB) (Småhusbebyggelse, storvarehandel, parkering)

Temakart uten juridisk virkning

Temakart - Byvekstgrense i Gjøvik byområde (PDF, 2 MB)

Innspill til planarbeidet ved varsel om oppstart

Sammenstilling av innspill og merknader ved varsel om oppstart av kommuneplanrevisjon (PDF, 15 MB)

Oppsummering av innspill og merknader, med rådmannen sine kommentarer (PDF, 346 kB)

Sammenstilling av private innspill til arealbruksendringer (PDF, 37 MB)

Kunnskapsgrunnlag

Notat - gjennomgang av eksisterende boligområder i gjeldende kommuneplan (PDF, 2 MB)

Analyse av varehandel og senterstruktur (PDF, 7 MB), med statistikkvedlegg (PDF, 3 MB), utarbeidet av Norconsult

Landskapsanalyse (PDF, 18 MB), utarbeidet av Rambøll

Bolig- og boligsosial analyse (PDF, 6 MB)

Tomtestudie næringsområder  (PDF, 12 MB)

Tomtestudie sykehus Gjøvik (PDF, 8 MB), utarbeidet av Sweco 05.01.2017

Kommunestyrevedtak 120/2017 (PDF, 810 kB) 30. november 2017 om innføring av tilknytningsplikt for fjernvarme i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel 

Rapport fra workshop i utvidet Formannskap om sentrumsutvikling (PDF, 15 MB)