Gjøvik kommune

Planer til høring

Offentlig ettersyn av reguleringsplan fv. 2388 Prost Bloms gate - sykkelveg med fortau

Innspillsfrist 12. mai 2021

I henhold til pbl. § 12-10 legger Innlandet fylkeskommune reguleringsplan for fv. 2388 Prost Bloms gate ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen legger til rette for sykkelveg med fortau. 

Planområde

Planområdet omfatter en strekning på ca 1 km langs fv. 2388 Prost Bloms gate. Strekningen går fra Gjøvik stadion / Ludvik Skattums gate og opp til svingen/krysset Øverbyvegen-Prost Bloms gate-Tranbergvegen. 

Planområdet kan du se her:

Hensikten med planarbeidet

Hovedformålet med planforslaget er å øke trafikksikkerheten for gående og syklende langs fv. 2388 Prost Bloms gate. De viktigste grepene i planforslaget er: 

  • Ny sykkelveg med fortau i 3,5 m bredde langs nordsiden av fylkesvegen
  • Fylkesvegen opprettholdes for tovegs biltrafikk med 6,5 m vegbredde
  • Fra Gjøvik stadion og opp til Føllingstads veg følges eksisterende fylkesveg. Fra Føllingstads veg og oppover må fylkesvegen sideforskyves noe mot sør for å sikre tilgjengelig areal.

Planforslaget inneholder noe erverv av privat areal, samt endring av adkomster og parkering. 

 

Medvirkning

Dersom du har spørsmål eller ønsker å snakke med Innlandet fylkeskommune om planforslaget, kan du ta direkte kontakt med prosjektleder, Knut Bergum (knut.bergum@innlandetfylke.no 99464565) for å avtale møte. 

Høring av planforslaget

Innlandet fylkeskommune ber om at merknader til planforslaget sendes skriftlig til post@innlandetfylke.no, eller til Innlandet fylkeskommune, pb. 4404 bedriftssenteret, 2325 Hamar, innen 12. mai 2021. Merk forsendelsen "Reguleringsplanen fv. 2388 Prost Bloms gate".

 

Dokumenter i saken

Varslingsbrev (PDF, 701 kB)

Planbestemmelser (PDF, 636 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Støyrapport (PDF, 3 MB)

Tegninger (PDF, 14 MB)

Lovhjemmel

Plan- og bygningsloven §§ 3-7 (overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet), 12-10 (offentlig ettersyn).