Gjøvik kommune

Planer til høring

Offentlig ettersyn - detaljregulering - Ny sentrumsadkomst fra rv.4 - "Huntonarmen"

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i sitt møte 16. mars 2021 (sak 36/2022) å legge forslag til detaljregulering for ny sentrumsadkomst fra rv.4 – "Huntonarmen" (planID: 05020391) ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 12. mai 2022

Oppheve eldre reguleringsplaner

Gjøvik kommune ønsker å oppheve de delende av eldre planer som overlapper med den nye detaljreguleringsplanen for å få en fult ut oppdatert plansituasjon. Utvalg for samfunnsutvikling vedtok å legge forslag om å oppheve deler av følgende reguleringsplaner ut til offentlig ettersyn:

 • Ny rv.4, Gjøvik: strekning Brufoss – Hunnselvas munning (planID: 05020118), godkjent 14.11.1985
 • Ny rv.4, Mustad – Hunton (planID: 05020128), godkjent 24.3.1988
 • Fjellhallens uteområde (planID: 05020163), godkjent 5.11.1992
 • Mustadhagen mm (planID: 05020222), godkjent 4.5.2000 med mindre endring
 • Farverikvartalet (planID: 05020418), godkjent 29.10.2020

Planområdet

Planområdet går langs rv. 4 og Hunnselva fra Nybrua i Lundsgate i vest til krysset rv. 4 x rv. 33 i øst, og videre langs Storgata nord for Hunton Fiber AS til Niels Ødegaards gate. Planområdet omfatter fabrikkområdet til Hunton fiber AS, deler av Brennerigata inntil Farverikvartalet, deler av Mustadhagen borettslag og Mustad næringspark. Deler av Gjøvik gård inngår også i planområdet. Planområdet utgjør ca. 138 daa. 

Om planforslaget

Hensikten med planen er legge til rette for ny adkomstveg til Gjøvik sentrum fra rv.4 i sør. Videre sikre mulighet for utvikling av eiendommene til Mustad næringspark, Mustadhagen og Hunton fiber AS. Planforslaget sikrer mulig utvidelse av fortau langs Brennerigata og etablering av gangbru over til Gjøvik gård. 

Planforslaget har til hensikt å bidra til å nå mål i Gjøviks bystrategi - "Visjon Gjøvik 2030" ved å: 

 • Åpne sentrum fra sør og gjøre byen mer tilgjengelig
 • Bidra til at trafikken omfordeles i gatenett
 • Bidra til mindre unødvendig gjennomgangstrafikk
 • Forbedre forholdene for myke trafikanter

Samferdselstiltaket planlegges som en ny, firearmet rundkjøring på rv.4 på østsiden av Hunnselva. 

Åpne kontordag

Det vil bli to åpne kontordager i høringsperioden. Om du ønsker å få informasjon og har spørsmål til planforslaget, er det anledning til å komme på åpen kontordag - i Bylab'en i Gjøvik rådhus. 

Tidspunkt: 

 • Mandag 25. april 2022 kl. 12.00 - 14.00
 • Torsdag 28. april 2022 kl. 14.00 - 17.00 

Kom med innspill til planen 

Eventuelle merknader kan du sende til oss på e-post eller via post innen høringsfristen den 12. mai.