Gjøvik kommune

Offentlig ettersyn - planendring for detaljregulering Vestre Totenveg 46

Offentlig ettersyn - planendring for detaljregulering Vestre Totenveg 46

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok 01.06.2022 om å legge ut forslag til endring av reguleringsplan for Vestre Totenveg 46 med bestemmelser datert 09.05.2022 ut til offentlig ettersyn gjennom en forenklet prosess etter plan og bygningsloven §12-14.

Reguleringsplanen for Vestre Totenveg 46, Plan-ID 05020323, ble vedtatt i kommunestyret 21.6.2012. Planområdet grenser mot rundkjøringen ved Alfarvegen x Vestre Totenveg i nord, Liumvegen i vest, Johan Granvins veg i sør og eksisterende bolig sør. Eiendommene i planområdet omfatter gbnr.  62/31, 62/254, 1111/7 0g 1111/8 og 62/350

Planområdet er ca. 1,7 daa. Hensikten med forslaget er å gjøre mindre endringer i eksisterende plan, for å tilrettelegge for utleie til en liten søndagsåpen nærbutikk.

Hovedrammene i planen vil ikke endres, og det blir verken endringer i bygningsmassen eller plankart.

Plandokumenter

Har du innspill til planforslaget?

Eventuelle merknader til planen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no, eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Høringsfristen er 22.07.2022.