Gjøvik kommune

Planer til høring

Offentlig ettersyn - Snertingdal omsorgssenter

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i sitt møte (sak 35/2022) å legge forslag til detaljregulering for Snertingdal omsorgssenter (planID: 0445)ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Høringsfrist 12. mai 2022

Åpent folkemøte 

Gjøvik kommune inviterer til åpent folkemøte, tirsdag 3. mai klokken 18:00-20:00. 

Sted: Snertingdal skole, auditorium, Adresse: Nøssvegen 4, 2838 Snertingdal.


Folkemøtet arrangeres i forbindelse med høringsperioden, der høringsfristen er 12. mai 2022. På møtet blir det gitt informasjon om planforslaget, og det vil være mulig for alle som deltar til å komme med spørsmål, kommentarer og innspill til planforslaget.

På møtet møter du representanter fra Gjøvik kommune og Sweco Norge AS. 

Oppheve eldre reguleringsplaner

Gjøvik kommune ønsker å oppheve hele eller deler av eldre planer som overlapper med den nye detaljreguleringsplanen, for å oppdatere plansituasjonen i sin helhet.

Planen vil ved endelig vedtak oppheve følgende plan: "Del av Snertingdal sentrum - Berg nedre m.m. – Berg" (godkjent 23.08.2000, planID 05020224).

Planen vil ved endelig vedtak oppheve deler av "Del av Snertingdal sentrum(godkjent 07.08.1980, planID 05020102) og deler av "Gang- og sykkelveg i Snertingdal sentrum, fv. 249" (godkjent 18.06.2015, planID 05020350).

Planområdet

Planområdet ligger i Snertingdal sentrum, på nordsiden av Snertingdalsvegen (fv. 249), og omfatter eiendommene gbnr. 229/64, 229/66/, 229/61, 229/33, 229/5, 230/26 og del av 230/5. Nytt omsorgssenter skal plasseres på samme tomt som dagens eksisterende omsorgssenter i Snertingdal. Totalt er planområdet på ca. 25 dekar.

Lenke til planområdet i kommunens kartløsning

Hensikten med planforslaget

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt omsorgssenter, med tilhørende infrastruktur, parkering og uteoppholdsarealer. Planen sikrer at eksisterende omsorgssenter er i drift mens nytt bygges. Eksisterende omsorgsboliger innenfor eiendom 229/66 berøres ikke.

Plandokumenter

Har du innspill til planforslaget?

Eventuelle merknader kan du sende på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik innen høringsfristen 12. mai 2022.