Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Bondelia hage inkludert oppheve del av reguleringsplan for Bondelia og bebyggelsesplan for GBBL Bondelia - bgtr. 2 (høring)

Høringsfrist: onsdag 19. august 2020

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) i Gjøvik kommune har vedtatt å legge disse planarbeidene ut til offentlig ettersyn:

  • Ny detaljregulering for Bondelia hage (to alternative planforslag: Alternativ A og B)
  • Oppheve del av den gamle reguleringsplanen for Bondelia
  • Oppheve del av bebyggelsesplanen for GBBL Bondelia - bgtr. 2

Saksframlegg og vedtak i utvalg for samfunnsutvikling, sak 56/2020, 20. mai 2020. (PDF, 2 MB)

Ny detaljregulering for Bondelia hage

Planområdet

Klikk for stort bildePlanavgrensingPlanområdet ligger mellom fylkesveg 33 i øst og Helgerudvegen i vest, avgrenset av Bondelivegen i sørvest. Området er på ca. 28 dekar og omfatter eiendommen 57/37 tilhørende Bondelia Utvikling AS og deler av eiendommen 57/2 tilhørende Gjøvik kommune. I tillegg er den kommunale vegen, Helgerudvegen, innlemmet i planområdet.

Hensikten med planen

Formålet med planforslaget er å legge til rette for å bygge konsentrert småhusbebyggelse og boligblokker med tilhørende atkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Forslaget er basert på aldersvennlig planlegging, og har i seg fellesskapsløsninger med utgangspunkt i den regionale strategien for Connected Living.

Adkomsten til Bondelia hage er via Bondelivegen og Helgerudvegen fra sør. Det er planlagt ca. 100 nye boenheter, offentlig områdelekeplass i nordøst, tre nærlekeplasser innimellom bebyggelsen mens rektorbolig og stabbur blir bevart. To eiketrær er registrert som utvalgt naturtype, og er regulert til hensynssone for bevaring av naturmiljø.

Planen er lagt ut på høring i to alternativer. Hovedforskjellen i alternativene ligger i tillatt byggehøyder for blokkbebyggelsen.

Alternativ A inneholder tre boligblokker på inntil tre etasjer hver innenfor delområde BBB1, én boligblokk på inntil fire etasjer innenfor BBB2 og én blokk på inntil ni etasjer innenfor BBB3. 

Alternativ B inneholder to boligblokker på inntil tre etasjer og én boligblokk på inntil fire etasjer innenfor BBB1, én boligblokk på inntil fem etasjer innenfor BBB2 og én boligblokk på inntil seks etasjer innenfor BBB3.

Plandokumenter Alternativ A

A00 Bondelia hage- Planbeskrivelse 2020-06-18 (PDF, 9 MB)

A01 Bondelia hage - Planbestemmelser 2020-06-18 (PDF, 648 kB)

A02 Bondelia hage - Plankart 2020-06-18-A2-L (PDF, 490 kB)

A05 Bondelia hage - Illustrasjonsplan Alternativ A A3 1_500_revisjon05 (PDF, 772 kB)

A10 Bondelia hage - VA-notat - Alternativ A - r2 (PDF, 741 kB)

A11 Bondelia hage - Overvannsnotat - Alternativ A - r2 (PDF, 908 kB)

A12 Bondelia hage - Skisseprosjekt Alternativ A 2020-01-27 (PDF, 30 MB)

Plandokumenter Alternativ B

B00 Bondelia hage - Planbeskrivelse 2020-06-18 (PDF, 9 MB)

B01 Bondelia hage - Planbestemmelser 2020-06-18 (PDF, 648 kB)

B02 Bondelia hage - Plankart 2020-06-18-A2-L (PDF, 487 kB)

B05 Bondelia hage - Illustrasjonsplan alternativ B_Bondelia Hage A3 1_500 (PDF, 812 kB)

B10 Bondelia hage - VA-notat - Alternativ B - r2 (PDF, 2 MB)

B11 Bondelia hage - Overvannsnotat - Alternativ B - r2 (PDF, 2 MB)

Plandokumenter felles for Alternativ A og B

F03 Bondelia hage - Risiko- og sårbarhetsanalyse Alt A og B 2020-06-18 (PDF, 2 MB)

F04 Bondelia hage - Naturmangfoldvurderinger - Alt A og B 2020-06-18 (PDF, 517 kB)

F06 Bondelia hage - Vegtegninger C002-X03 (PDF, 2 MB)

F06 Bondelia hage - Vurdering av adkomst og interne veger, 20200603 - Versjon 4 (PDF, 206 kB)

F07 Bondelia hage - Geoteknisk rapport 19201 (PDF, 3 MB)

F08 Bondelia hage - Trafikkvurderinger - alternativ A og B (PDF, 624 kB)

F09 Bondelia hage - Støyutredning_REV05 -Alternativ A og B (PDF, 12 MB)

F13 Bondelia hage - Notat om bevaring av eiker Alternativ A og B (PDF, 2 MB)

Dersom du vil se planen i digitalt kart, kan du gå inn i webkartet vårt. Her er det planalternativ A som er lagt ut.

Oppheve del av gammel reguleringsplan for Bondelia og del av bebyggelsesplan for GBBL Bondelia - bgtr. 2

Den gamle reguleringsplanen for Bondelia ble vedtatt 21. oktober 1999, mens bebyggelsesplanen for GBBL Bondelia - bgtr. 2 ble vedtatt 20. mars 2001. Kommunen ønsker å oppheve de delene av de gamle planene som overlapper med den nye detaljreguleringen for Bondelia hage for å få en fullt ut oppdatert plansituasjon.

Dersom du vil se de gamle planene, kan du gå inn i webkartet vårt. Zoom litt inn, så vil plankartet bli synlig.

Høringsfrist 19. august 2020

Eventuelle merknader til forslaget til reguleringsplan for Bondelia hage, oppheving av del av reguleringsplanen for Bondelia og bebyggelsesplan for GBBL Bondelia - bgtr. 2, sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til Gjøvik kommune, Sektor samfunnsutvikling-Arealplan, Postboks 630, 2810 Gjøvik.

Vi øker den normale høringsfristen med 2,5 uke på grunn av sommerferien noe som betyr 8,5 uke høringsperiode.

Frist for uttalelser: Onsdag 19. august 2020