Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Farverikvartalet (høring)

Høringsfrist: 28. august 2020

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 24. juni 2020 å legge forslaget til detaljregulering for Farverikvartalet ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11, og 12-14.

Planområdet

Planen omfatter sentrumskvartalet mellom Storgata, Hunnselva, Brenneribakken Glassverksgata og Brennerigata i kjernen av Gjøvik sentrum.

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med parkeringsanlegg og næringsarealer på bakkeplan ut mot Hunnselva. Totalt ca. 130 boenheter vil fordele seg på 9 blokkvolumer som delvis ligger forskjøvet inntil hverandre og separerte, slik at boligkomplekset består av 4 bygningsvolumer. Parkeringskjelleren på to etasjer vil romme bil- og sykkelparkeringsplasser til boligene, boder, ny pumpestasjon og ca. 75 offentlige p-plasser. I tillegg er hensikten med reguleringsplanen å knytte Gjøvik sentrums indre kjerne nærmere Hunnselva og Gjøvik gård ved hjelp av en ny gate og akse tvers igjennom kvartalet. Planen innbefatter grøntområdet inntil Gjøvik bibliotek og litteraturhus, noe nabobebyggelse i form av bygårder som ligger inntil Storgata og næringsbyggkomplekset Storgata 10.

Oppheve gammel reguleringsplan

Den nye planen vil ved endelig vedtak erstatte og oppheve hele områdereguleringsplan for Farverikvartalet, Plan-ID 05020319, godkjent 28. mai 2015.

Plandokumenter

01 Farverikvartalet, plankart 16.06.2020 (PDF, 435 kB)

02 Bestemmelser, 01.05.2019, sist revidert 16.06.2020 (PDF, 565 kB)

03 Planbeskrivelse, datert 16.06.2020 (PDF, 4 MB)

04 ROS-Analyse, 01.05.2019 (PDF, 135 kB)

05 Farverikvartalet, samlede merkander ved oppstart (PDF, 3 MB)

06 NML vurdering 01.05.2019 (PDF, 203 kB)

07 VA-plan for Farverikvartalet, ArealTek (PDF, 4 MB)

08 Rapport, Trafikkberegninger Farverikvartalet, 07.12.2018 (PDF, 2 MB)

09 Støyanalyse, Feste NordØst, 24.04.2019 (PDF, 2 MB)

10 Riksantikvarens merknader vedrørende innsigelse 16.06.2020 (PDF, 610 kB)

11 Arkitekturkonsept, Sleth AS, datert 23.04.2020 (PDF, 15 MB)

12 Skisseprosjekt for påbygg Storgata 10, RAM Arkitekter, datert 05.09.2018 (PDF, 3 MB)

13 Samlede merknader ved offentlig ettersyn rev 18.06.2020 (PDF, 5 MB)

14 Sol-skyggenalyse, Sleth AS, datert 09.06.2020 (PDF, 8 MB)

15 Samlede snitt, Sleth AS, datert 15.06.2020 (PDF, 861 kB)

16 Endringsliste (PDF, 215 kB)

17 Planskjema Farverikvartalet - andre gangs høring (PDF, 230 kB)

18 Andregangsbehandling av detaljregulering for Farverikvartalet (PDF, 776 kB)

Dersom du vil se planen i digitalt kart, kan du gå inn i webkartet vårt. Du kan også finne plandokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Høringsfrist 28. august 2020

Eventuelle merknader til forslaget til reguleringsplan for Farverikvartalet og oppheving av den gamle planen, sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til Gjøvik kommune, Sektor samfunnsutvikling-Arealplan, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Frist for uttalelser: Fredag 28. august 2020