Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Oppheve reguleringsplan for Hunnselva-Egstad-Svartåsen (vedtak)

Klagefrist: 2. desember 2020

Vedtak

Kommunestyret vedtok den 29. oktober 2020 (sak 165/2020) å oppheve del av reguleringsplan for Hunnselva-Egstad-Svartåsen (stadfestet 3. august 1979) med senere endringer. Opphevingen gjelder de deler av reguleringsplanen som ligger innenfor Gjøvik kommune etter at grensen ble justert 1. juli 2020.

Informasjon om å oppheve den gamle planen ble sendt på høring samtidig med forslaget til en ny reguleringsplan for Raufoss industripark. Det kom ikke inn merknader til å oppheve den gamle planen. Når den gamle reguleringsplanen nå er opphevet på Gjøviksiden, er det ny kommuneplan (vedtatt 29. oktober 2020) som gjelder for disse arealene.

Dokumenter

Kommunestyrets vedtak om å oppheve reguleringsplan for Hunnselva-Egstad-Svartåsen (PDF, 2 MB)

Utsnitt av kommuneplanens arealdel vedtatt 29. oktober 2020-2032 (PDF, 2 MB)

Generell tegnforklaring til kommuneplanens arealdel 2020-2032 (PDF, 75 kB)

Klagerett og innløsning

Parter eller andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om klage på forvaltningsvedtak finner du her (PDF, 220 kB).

Klage sender du til:
Gjøvik kommune
Sektor Samfunn – Arealplan
postboks 630
2810 GJØVIK

eller til:
postmottak@gjovik.kommune.no 

Frist for å fremsette klage er: 2. desember 2020.

Eventuell krav til erstatning eller innløsning, må du sende innen 3 år fra denne kunngjøringen, jf. Plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Ta kontakt med oss på mail eller pr. brev hvis du har noen spørsmål.