Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Øvre Gjøvik gård (høring)

Høringsfrist: 11. april 2020

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 12.februar 2020 å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Øvre Gjøvik Gård ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 og 12-14.

Hensikten med planen

Planen omfatter eiendommen Øvre Gjøvik Gård, gnr/bnr 63/345, samt Kallerudvegen i eiendommens bredde, frem til vegmidte.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av inntil 15 studenthybler i en ny samlet bebyggelse tett på Campus Kallerud. Den nye bebyggelsen skal fremstå som en del av et gårdstun, og visuelt oppleves som en «driftsbygning» i relasjon til eksisterende våningshuset på eiendommen. Det skal etableres en parkeringskjeller under bakken, som vil romme parkering for bil og sykkel, i tillegg til boder. Det er planlagt et eget uteoppholdsareal for studentene nord/nordvest for den nye bebyggelsen.

Dokumenter og høringsfrist

Plandokumentene finner du via kommunens kart.

Veiledning for å finne dokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Eventuelle merknader til planen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Høringsfristen er 11. april 2020.