Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Raufoss industripark inkludert oppheve reguleringsplan for Hunnselva-Egstad-Svartåsen (høring)

Høringsfrist: 29. mai 2020

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) i Gjøvik kommune og planutvalget i Vestre Toten kommune har vedtatt å legge områderegulering for Raufoss industripark ut til offentlig ettersyn.

Samtidig la utvalg for samfunnsutvikling i Gjøvik oppheving av hele Reguleringsplan for Hunnselva-Egstad-Svartåsen (godkjent 3. august 1979) med senere endringer ut til offentlig ettersyn.

Raufoss industripark (ny områderegulering)

Reguleringsplan for Raufoss industripark dekker arealer både i Vestre Toten og Gjøvik kommuner. Du finner nødvendig informasjon om områdereguleringsplanen for Raufoss industripark og alle plandokumentene på hjemmesidene til Vestre Toten kommune.

Dersom du vil se planen i kartet vårt, kan du gå inn i webkartet. Zoom litt inn, så vil plankartet bli synlig.

Hunnselva-Egstad-Svartåsen (oppheve gammel plan)

Den gamle reguleringsplanen for Hunnselva-Egstad-Svartåsen ble vedtatt i 1979. Den gjelder foran kommuneplanen, den er lite detaljert og er derfor et dårlig styringsverktøy. Kommunen ønsker å oppheve denne for å få en entydig og oppdatert plansituasjon.

Dersom du vil se den gamle planen i kartet vårt, kan du gå inn i webkartet. Zoom litt inn, så vil plankartet bli synlig.

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til forslaget til reguleringsplan for Raufoss industripark og oppheving av den gamle planen for Hunnselva - Egstad - Svartåsen, sender du på e-post til post@vestre-toten.kommune.no eller pr. brev til Vestre Toten kommune, Plan, postboks 84, 2831 Raufoss

Kopi av alle uttalelsene blir oversendt til Gjøvik kommune når høringsfristen er ute.

Frist for uttalelser: 29. mai 2020