Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Snertingdalsvegen 1712 (høring)

Høringsfrist: 20. januar 2021

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 18. november 2020 å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Snertingdalsvegen 1712 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-11.

Hensikten med planen

Planområdet  er på ca. 8 dekar og ligger i Snertingdal sentrum. Det er avgrenset av Snertingdalsvegen i nord, Ringsjøvegen i vest og boligvegen Stuveekeren i sør.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende parkeringsanlegg, lekeplass, adkomstløsning og gangareal.

Planen vil ved endelig vedtak oppheve de delene av den eldre reguleringsplanen for Del av Snertingdal sentrum (plan-id 05020102) som overlapper med den nye planen.

Dokumenter og høringsfrist

Dokumentene og også digitalt plankart finner du også via kommunens webkart. Veiledning for å finne dokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Eventuelle merknader til planen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Høringsfristen er 20. januar 2021.