Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Storgata 7 (høring)

Høringsfrist 13. mai 2020

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 25. mars 2020 å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Storgata 7 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 og 12-14.

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ombygging og påbygning av eksisterende bygningsmasse i Storgata 7. Eksisterende bebyggelse er oppført som kontor / forretning.

Reguleringsplanen legger til rette for å etablere leiligheter i 2., 3. og ny 4.etasje, med felles uteoppholdsareal på takflaten (plan 5).

Dokumenter og høringsfrist

Plandokumentene finner du via kommunens kart.

Veiledning for å finne dokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Eventuelle merknader til planen sender du på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Høringsfristen er 13. mai 2020.