Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Undseth gård (oppstart av planarbeid og høring av planprogram)

Høringsfrist: 17. august 2020

Varsel av oppstart og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

Rambøll Norge AS har på vegne av Biri pukk AS, varslet oppstart av arbeid 
for detaljreguleringsplan for Undseth gård i Gjøvik kommune (jf. plan- og bygningsloven § 12-8). 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for uttak av masser på Undseth gård, gbnr. 186/1. Massene tenkes brukt i forbindelse med utbygging av ny E6, og eventuelt ny rv.4 sørover
fra Mjøsbrua. 


Planområdet ligger vest for Mjøsbrua, sør for Biri og er på 254,8 daa.  

Planprogram


Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning av 21. juni 2017 §§ 6 og 8. Tiltaket er ikke
konsekvensvurdert i tidligere plan, og faller derfor innunder kriteriene i § 6 1. ledd bokstav b, vedlegg I nr. 19.

Forslaget til planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart. 
Innkomne merknader blir vurdert og kan medføre endringer i planprogrammet. Planprogrammet blir endelig fastsatt av Utvalg for samfunnsutvikling, Gjøvik kommune. 

Se planområdet i kartet her: 

Plandokumenter

Forslag til planprogram Undseth gård (PDF, 4 MB)

Plangrense (PDF, 2 MB)

Varslingsbrev (PDF, 203 kB)

Presentasjon fra dialogmøte om planarbeidet 24. juni 2020 (PDF, 765 kB)

 

Høring


Du kan gi innspill til varsel om oppstart og forslag til planprogram ved å sende e-post til 
line.gronlie@ramboll.no eller Rambøll Norge AS, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer. 

Det blir ny mulighet til å gi uttalelser til planen når planen er på offentlig ettersyn.