Gjøvik kommune

Planer til høring

Utbyggingsavtale for Bondelia Park (høring)

Høringsfrist: 2. mars 2020 

Bakgrunn

Gjøvik kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Bondelia Park AS. Avtalen gjelder opparbeidelse av veg, vann- og avløpsledninger, gang- og sykkelveger, turveier, lekeplass, samt å gjennomføre rekkefølgekrav i henhold til planbestemmelsene § 4.1.

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av kommunestyret. 

Fristen for å uttale seg er 2. mars 2020

Dersom du har merknader til forslaget til utbyggingsavtale, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til: Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling – utbygging, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Merk uttalelsen med saksnummer 19/5684.

Dokumenter