Gjøvik kommune

Varsel om offentlig ettersyn 2 - Områderegulering for Hovdetoppen

Varsel om offentlig ettersyn 2 - Områderegulering for Hovdetoppen

Høringsfrist onsdag 7. desember 2022.

Bakgrunn

Områdereguleringsplan for Hovdetoppen lå ute til førstegangs offentlig ettersyn i februar-mars 2019. Her kom det inn fjorten merknader/innsigelser. I perioden etter dette har Hovdetoppen AS, som er  forslagsstiller for områdereguleringen, bearbeidet planen. Dette både med utgangspunkt i de merknadene som kom inn, men også med bakgrunn i endrede ønsker for utviklingen av området. Planen for Hovdetoppen blir nå lagt ut til nytt offentlig ettersyn, med mulighet for å uttale seg.

De viktigste endringene er:

  • Krav til detaljreguleringsplaner for alle nye boligområder
  • Krav til detaljreguleringsplan for toppområdet inkludert grøntområdene i lia mot øst
  • Krav til medvirkning i detaljreguleringsprosessene
  • Oppdatert trafikkanalyse
  • Rekkefølgekrav knyttet til utbedring av krysset Mathias Topps veg x Raufossvegen
  • Rekkefølgekrav knyttet til sikker kryssing av Mathias Topps veg
  • Sikring av lekeplasser i plankart og krav til nærlekeplasser i delområder for nye boligområder der dette ikke er fastsatt i plankartet i områdereguleringen
  • Oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse med oppfølging i plankart og –bestemmelser
  • Endret mulighetsrom for bruk av toppområdet, der hotell er tatt ut mens planen i stedt åpner for ulike tjenesteytingsformål som forskning-/kultur-/innovasjonsinstitusjoner, forsamlingslokale og servering/bevertning/kafe/restaurant/pub etc.
  • Mulighet for etablering av ny skiheis parallelt med dagens heis

Behandling i Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalg for Samfunnsutvikling i Gjøvik kommune har fattet vedtak om å legge områdereguleringsplan for Hovdetoppen ut nytt offentlig ettersyn (sak 111/2022, møte 5. oktober 2022).

Her fattet utvalget dette vedtaket:

Konsekvensutredningen for områdereguleringsplanen for Hovdetoppen anses som et egnet beslutningsgrunnlag og utredningsplikten er oppfylt.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 legger Gjøvik kommune forslag til områderegulering for Hovdetoppen (plan-id 05020396) med planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser, konsekvensutredning og tilhørende fagutredninger ut til nytt offentlig ettersyn.

Før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn skal planmaterialet endres i samsvar med kapitel 7 i saksframlegget.

Før sluttbehandling må forslagsstiller

Legge fram dokumentasjon på eksisterende støysituasjon, og hvorvidt ny støyende virksomhet (ny veg til Hovdetoppen) påvirker støysituasjonen for noen av boligene i Brusvehagen. Evt. nødvendige støytiltak må sikres gjennomført i rekkefølgebestemmelser. Utredningen og evt. rekkefølgekrav kan innlemmes i sluttbehandlingen av plansaken.

Fremme et mer ambisiøst forslag til klima og energiløsninger. Dette skal ha en slik form at det kan tas inn i planbestemmelsene.

Drøfte rammene for utbygging av toppområdet både når det gjelder høyder, fotavtrykk og byggegrenser. I første omgang settes høyden til 17 meter gesimshøyde målt fra planert terreng, slik at rammene ikke er mer vidtgående enn de var ved førstegangsbehandling. Det samme gjelder en drøfting av ytterrammene for hvilke formål som skal kunne tillates innenfor BAA.

Planforslaget vil erstatte deler av disse reguleringsplanene:

Planforslaget vil erstatte deler av disse reguleringsplanene
PlanID Navn Planen er vedtatt
05020108 Brusvehagen øst 8. juli 1981
05020158 Hans Mustads gate sør 5. februar 1992
05020171 Hans Mustads gate 19 gnr/bnr 67/1398 og 67/111 10. mars 1994
05020244 Barnehage Brusvehagen øst 26. september 2002
05020371 Fv. 172 Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate, del 1 av gjennomgående sykkelveg 26. november 2015

Plandokumenter

Du kan også gå direkte til digitalt plankart i denne linken: Forslag til områdereguleringsplan for Hovdetoppen

Høringsfrist 7. desember 2022

Eventuelle merknader til planen sendes skriftlig, enten på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no,

eller i brev til:
Gjøvik kommune
Sektor for samfunnsutvikling
Postboks 630
2810 Gjøvik.