Gjøvik kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for Kvartal 13_ Studenten (byggetrinn 2)

Varsel om oppstart av planarbeid for Kvartal 13_ Studenten (byggetrinn 2)

Frist for å komme med innspill er 8. april 2023.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av planarbeid med
detaljregulering for Kvartal 13_Studenten (BT 2), i Gjøvik sentrum. Plankonsulent er Feste Kapp AS på vegne av Studenten Gjøvik AS.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ny studentboligbebyggelse innenfor planområdet, i relasjon til eksisterende studentboliger "Studenten". Det nye byggetrinnet vil være et studenthus med ca.75 hybelenheter, samt tilhørende uteoppholdsarealer.

Planområdets beliggenhet og utstrekning ser du på Gjøvik kommunes kartportal

Planforslaget vil også berøre kjørearealer i Kringens gate. Planforslaget vil legge opp til at Kringens gate blir envegskjørt, med nytt fortau inn mot Kvartal 13. Se Planinitiativet (PDF, 3 MB) for ytterligere beskrivelse av planforslaget. 

Forholdet til overordnet plan 

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål og planinitiativet er i tråd med overordnet plan.

Ny reguleringsplan vil oppheve gjeldende reguleringsplan for Kvartalet Gjøvik brannstasjon og tidligere Oppland luefabrikk MM, vedtatt 12.12.2002 i sin helhet, som dag er gjeldende reguleringsplan for området. Tillatte formål BK1 og BK2 (gnr /bnr.67/17, 67/961, 67/1265, samt 67/1461) i gjeldende plan vil bli videreført i forslag til ny reguleringsplan.

Ny reguleringsplan vil erstatte en mindre del av Reguleringsplan fv.172 Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate, del 1 gjennomgående sykkelveg. Areal som berøres i denne planen er Bolig/kontor, midlertidig anleggsområde, annen veggrunn.

Dokumenter

Plangrense (PDF, 426 kB)

Planinitiativ (PDF, 3 MB) 

Illustrasjonshefte (PDF, 14 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)

Frist for innspill ved varsel om oppstart

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Feste Kapp AS v/ Einar Nordengen på epost: en@feste.no evt. pr post: Postboks 113, 2858 Kapp.

Frist for innspill til oppstart av planarbeidet er 08.04.2023.