Gjøvik kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for E6 Moelv-Roterud

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for E6 Moelv-Roterud

Frist for merknader: 19. november 2022.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 og 12-9, varsles det om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for E6 Moelv – Roterud. Samtidig legges planprogram ut på høring/offentlig ettersyn.

Planen utarbeides av Nye Veier med COWI som planfaglig konsulent, og skal legge til rette for bygging av firefelts E6 fra Moelv i Ringsaker til Roterud nord for Biri i Gjøvik. Planarbeidet omfatter ny Mjøsbru.

Planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningen som skal utarbeides sammen med planforslaget i det videre planarbeidet.

Ytterligere informasjon finner du på:

Frist for innsending av innspill og merknader til varsling og planprogram er 19. november 2022.