Gjøvik kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Skumsjøen hyttegrend

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Skumsjøen hyttegrend

Frist for merknader er 3. desember 2022

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 og 12-9, varsles det om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Skumsjøen hyttegrend. Samtidig legges planprogram ut på høring/offentlig ettersyn.

Planen utarbeides av Natur, Plan og Utvikling som planfaglig konsulent på vegne av Skumsjøen hytter AS. Planen skal legge til rette for utvidelse av et allerede regulert hytteområde ved Skumsjøen, for å kunne tilby inntil 10 flere hytter, samt hytter i høyere standard, enn gjeldene regulering tillater. Utbyggingen skal ta hensyn til skiløype, turveger, turdrag og grønnstruktur i området.

Planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, alternative vurderinger og behovet for utredninger. Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningen som skal utarbeides sammen med planforslaget i det videre planarbeidet.

For mer informasjon se Gjøvik kommunes kartportal

Kom med dine innspill

Innspill til varsel om planoppstart og høring av planprogram sendes til 

Frist for innsending av innspill til varsling og planprogram er 3. desember 2022.