Gjøvik kommune

Planer til høring

Varsel om oppstart - detaljregulering for Bjugstadmarka næringspark

Innspillsfrist er 9. juni 2021

Hvem fremmer planen?

Gjøvik kommune varsler oppstart av planarbeidet for Bjugstadmarka næringspark. Kommunen skal benytte en plankonsulent som skal bistå kommunen med arbeidet i den videre prosessen. Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte 21. april 2021 (sak 45/2021) igangsetting av planarbeidet og utlegging av forslaget til planprogram til offentlig ettersyn. 

Planområdet

Planområdet ligger ca. 1,5 km sør for Hunndalen bydelssentrum. Området er avgrenset av fylkesveg 2368 Raufossvegen i øst (inkluderer fylkesvegen), Amsrud masseuttak i nord, bekkedalen i Djupedalsbakken i sør, og landbruksarealer på Nedre Amsrud samt skogsarealer mot vest. Planområdet omfatter et areal på 683 dekar. Plangrensen vil bli vurdert i løpet av planprosessen, og det kan bli justeringer av denne.

Du finner planområdet i geoinnsyn her.

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av en næringspark med ulike typer næringsvirksomheter, inkludert en mulighet for etablering av en batterifabrikk. Planen skal avklare ny kryssløsning på fylkesveg 2368 Raufossvegen og fremtidig vegtrase for fylkesveg 2402 Klinkelinna inn mot det nye krysset. I tillegg skal planarbeidet avklare og sikre hensynet til de eksisterende boligene i planområdet, samt sikre skjermende vegetasjonsbelter mot nærmiljøet

Planprogram

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning og planprogram jf. forskrift om konsekvensutredning § 6 b og vedlegg I pkt. 24. Forslag til planprogram legges nå ut til offentlig ettersyn, og det er anledning til å komme med innspill til innholdet i dette. Du finner forslaget til planprogram nedenfor under "dokumenter i saken". 

Medvirkning

Innspill til varsel om oppstart og forslaget til planprogram kan du rette til:

Gjøvik kommune, samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik
E-post til: postmottak@gjovik.kommune.no

Frist for å komme med innspill er 9. juni 2021.

Bli med på informasjonsmøte

I tillegg til å varsle berørte parter direkte, legger vi til rette for medvirkning gjennom et digitalt informasjonsmøte 2. juni 2021 kl. 18.00. Vi legger ut nærmere informasjon om dette her når møtet nærmer seg, og på facebook-siden til Gjøvik kommune. 

Dokumenter i saken

Saksprotokoll fra utvalg for samfunnsutvikling - vedtak om varsel om oppstart (PDF, 412 kB)

Forslag til planprogram - detaljregulering for Bjugstadmarka næringspark (PDF, 4 MB)

Planområde - detaljregulering for Bjugstadmarka næringspark (PDF, 873 kB)

Lovhjemmel

Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14, forskrift om konsekvensutredning