Gjøvik kommune

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Elverhøy hage, Biri

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Elverhøy hage, Biri

Frist for å komme med innspill er 23. april 2023.

Oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Elverhøy hage på Biri.

Forslagsstiller er Fibra Prosjekt AS, med Areal+ som plankonsulent. Det varsles også om oppstart av mulige forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Fibra Prosjekt As og Gjøvik kommune, iht. plan- og bygningsloven § 17-4.

Hensikten med planarbeidet

Planen skal legge til rette for nytt leilighetsbygg i Biri sentrum, innenfor eksisterende boligfelt på Elverhøy og nært Kiwi. Leilighetsbygget er planlagt med 8-10 boenheter, i to etasjer med loft. I tillegg legges det til rette for areal til carport/parkering, sportsboder, uteoppholdsareal med lek og renovasjonsanlegg.

Planområdet

Beliggenhet og utstrekning ser du på Gjøvik kommunes kartportal. Lenke kommer.

Plangrensen er foreløpig og justeres underveis i planprosessen, før det foreligger et planforslag.

Plandokumenter

Åpen kontordag

Torsdag den 30. mars 2023 avholdes åpent plankontor på Versthuset V-E6. Innenfor tidsrommet kl. 16.00-19.00 vil det være mulig å komme innom når det er ønskelig. Forslagsstiller og plankonsulent vil være tilgjengelige for spørsmål om planarbeidet.

Kontakt

Innspill eller merknader til varsling om oppstart rettes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Kopi sendes til Gjøvik kommune, postmottak@gjovik.kommune.no, ev. pr post til Postboks 630, 2810 Gjøvik.

Uttalelser må sendes innen 23. april 2023.