Gjøvik kommune

Planer til høring

Varsel om oppstart - detaljregulering for Framnes

Frist for innspill til oppstartsvarselet er 5. august 2021.

Hvem fremmer planen?

Arealtek AS og Besseggen arktitekter AS varsler på vegne av Ersgaard Framnes AS om oppstart av arbeid med detaljregulering for Framnes, planID 0449.

Planområdet

Planområdet er på ca. 17,8 daa og ligger langs Østre Totenveg ved grensa mot Østre Toten kommune. Planområdet består av gnr/bnr 56/5, 56/13 og deler av 258/1. I kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 29.10.2020, er området avsatt som boligformål (b11 Svingen) og teknisk infrastruktur. Arealet ligger innenfor aktsomhetssone for flom, som gir behov for utredning av temaet. Arealet ligger også innenfor støysone for fv. 33, og krever støyutredning.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å regulere til konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus, grøntområder og tilhørende teknisk infrastruktur.

Planområdet kan du se i geoinnsyn her.

Detaljer om planarbeidet kan du også finne her.

Medvirkning

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:

Arealtek AS v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, eller på e-post, evt. mobil: 459 19 853.

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 5. august 2021.

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.