Gjøvik kommune

Planer til høring

Varsel om oppstart - detaljregulering for Kollstoppen boligområde

Innspillsfrist: 15. mars 2021.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Kollstoppen boligområde, planID 0442. Planen utarbeides av MjøsPlan AS på vegne av grunneier Lene Noer.

Planområdet 

Planområdet omfatter areal avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, og er på ca. 17 daa, med adkomst via privat veg fra fylkesveg 2410 Kollsvegen.

Avgrensing av området finner du her.

Følgende eiendommer innlemmes helt eller delvis i planområdet: gnr/bnr. 93/3 og 4, og del av 93/24, 93/25, 93/22, 93/10, 93/28, 93/26, 93/15, 93/16 og 1236/7 for adkomst og siktlinjer ut til hovedvei. Planområdet kan innsnevres og tilpasses behovet før innlevering til 1. gangs behandling.

Dagens bruk 

Planavgrensningen omfatter areal i og langs eksisterende adkomstveg. I AR5-kart er arealene innenfor planavgrensningen skog, bebygd areal, åpen fastmark og samferdsel, jf. figur 4. Området avsatt til fremtidig boligformål er i dag del av et skogsområde, og er registret som skog i AR5-kart.

 

Planlagt bruk

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging i områder avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Det er foreløpig tiltenkt inndelt seks nye tomter innenfor feltet. Boliger vil bestå av småhusbebyggelse med eller uten sekundærbolig, fortrinnsvis eneboliger med sokkel. Dette for best mulig terrengtilpasning, da terrenget er noe bratt. Byggeskikk og estetisk kvalitet vil følge kommuneplanens bestemmelser § 7-2 om god tilpasning til områdekarakter gjennom valg av blant annet stil, volum, høyder, materialbruk og hensyn til fjernvirkning.
Utbyggingen vil bidra til fortetting i allerede utbyggede områder og kan sees på som en utvidelse av eksisterende boligfelt.
Det er ikke funnet registrerte fare- eller aktsomhetsområder i tilgjengelige databaser. Det ligger en faresone for høyspent i kommuneplankartet, bebyggelse plasseres i tilstrekkelig avstand til denne. Trafikksikker skoleveg er et viktig tema i planarbeidet, ettersom det ikke er opparbeidet gang- og sykkelveg langs Kollsvegen til barne- og ungdomsskolen. En gangvei/sti fra Kollstoppen til Lundestein skole foreslås benyttet som skoleveg for myke trafikanter. Det skal utarbeides rammeplan for vann og avløp, samt plan for håndtering av overvann til planforslaget.
Planinitiativ og kommunens referat fra oppstartsmøte konkluderer med at planen ikke er omfattet av forskrift om konsekvensutredning.

Parallell behandling av byggesak 

Det varsles også parallell behandling av byggesak for en eller flere av tomtene i planområdet. Byggesak(ene) vil få felles behandling med planforslaget, og varsles videre sammen med høring av planforslaget.

Innspill 

Det bes om at innspill til planarbeidet sendes skriftlig til

MjøsPlan AS v/Helle Flesjå, postboks 6, 2391 MOELV, eller på e-post

innen 15. mars 2021.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Spørsmål kan rettes til Helle Flesjå, tlf. 417 41 777, eller på e-post.