Gjøvik kommune

Planer til høring

Varsel om oppstart - detaljregulering for Skikkelstad boligområde

Innspillsfrist er 18. juni 2021

Hvem fremmer planen?

ANKR Rådgivning AS fremmer planen på vegne av B36 Tomteutvikling AS.

 

Planområdet

Planområdet ligger ca.7 km nord for Gjøvik sentrum og består av eiendommen gnr/bnr. 95/11, en andel av 95/1, og i tillegg arealer som medgår til tursti til Lundstein skole. Siden turstien ikke er endelig fastsatt, vil det komme mulige endringer av plangrensen som følge av dette.

Området er landlig beliggende langs Hellirovegen, like nordvest for Kollsvegen / fv. 2410.
Eiendommen 95/11 er på ca. 30 daa. og utgjør feltet B36 Skikkelstad som i kommuneplanen er avsatt til Boligbebyggelse – Nåværende. Eiendommen 95/1 og er avsatt til LNFR-areal i kommuneplanen, og et areal av denne på 5,3 daa ønskes innlemmet i planen. Arealet som vil medgå til etablering av tursti til Lundstein skole er ikke endelig definert, men vil strekke seg over flere eiendommer, også regulert som LNRF.

Du finner planområdet i geoinnsyn her.

 

Hensikten med planen

Formålet med planen er å legge til rette for boligutbygging (inntil 40 boenheter), samt tilhørende infrastruktur, adkomst og parkering. Planen skal også sikre en trygg skoleveg fra planområdet til Lundstein skole.

 

Medvirkning

Innspill til varsel om oppstart kan du rette til:

ANKR rådgivning AS, Storgata 14, 2815 Gjøvik

eller pr e-post til: post@ankr.no

Frist for å komme med innspill er 18. juni 2021.

 

Bli med på informasjonsmøte

ANKR rådgivning AS inviterer til digitalt informasjonsmøte om Skikkelstad boligområde onsdag 2. juni kl. 19.30 

På grunn av situasjonen med korona, blir møtet holdt digitalt på Teams. 

Påmelding til møtet sendes til post@ankr.no innen 1. juni.

 

Dokumenter i saken

01 Plangrense (PDF, 626 kB)

02 Referat fra oppstartsmøte_ rev. 29.4.21 (PDF, 520 kB)

03 Notat vurdering av skoleveg_  ANKR 15.11.20 (PDF, 2 MB)

04 Brev Innlandet Fylkeskommune_ 7.12.20 (PDF, 106 kB)

05 Varslingsbrev_ ANKR 25.5.21 (PDF, 134 kB)

 

Lovhjemmel

Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8.