Gjøvik kommune

Varsel om oppstart - detaljregulering for Vismunda næringspark

Varsel om oppstart - detaljregulering for Vismunda næringspark

Frist for innspill til planarbeidet og planprogrammet er 27. januar 2023

Bakgrunn

Gjøvik kommune starter nå arbeidet med en detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri. Det er utbyggingsavdelingen i kommunen som er forslagsstiller, og Henning Larsen Architects er innleid som plankonsulent. 

Bakgrunnen for planarbeidet er Gjøvik kommune sin offensive satsing på næringsutvikling. I kommuneplanens samfunnsdel – langtidsplan 2018 – er ett av fem hovedgrep i planen at Gjøvik kommune skal drive offensiv næringsutvikling med tilrettelegging for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst. Kommunen skal prioritere og styrke næringsetablering langs hovedtransportakser ved å omdisponere, regulere og til enhver tid ha byggeklare og attraktive næringsarealer. Utvikling av Vismunda næringspark er et konkret tiltak som følger opp disse målsetningene.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte den 23. november 2022 oppstart av planarbeidet og utlegging av planprogrammet på høring.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Vismunda næringspark i tråd med kommuneplanens arealdel. Området skal avsettes til næringsbebyggelse med vekt på industri og lager, i tillegg skal grusressursen i område K2 utvinnes før området avsettes til næring. Hensikten med planarbeidet og tiltaket er nærmere beskrevet i planprogrammet.

Planområde

Planområdet ligger sentralt på Biri mellom Kragebergvegen og elva Vismunda på eiendommene gnr/bnr. 132/72, 132/104, 132/134, 132/211, 132/208, 178/4, 178/6, 178/7, 132/239, 177/1, 178/1, 178/5, 178/13, 178/16, 179/63, 179/12, 1167/2 og 1330/17. Det foreslåtte planområdet har et areal på ca. 386 daa. Plangrensen vil bli vurdert i planarbeidet og endelig plangrense vil kunne bli begrenset før vedtak av planen.

Kart med avgrensning av planområde (PDF, 862 kB)

Forslag til planprogram

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften om konsekvensutredning, og det er er da også krav om utarbeidelse av en planprogram som skal legges ut på høring samtidig med oppstart av planarbeidet. 

Forslaget til planprogram inneholder en beskrivelse av planområdet, foreløpige tanker rundt en mulig utvikling av området. I tillegg er en sentral del av planprogrammet å redegjøre for kjent kunnskap om området, og avklare behovet for ny kunnskap gjennom nye utredninger. Planprogrammet omtaler også fremdriftsplan og medvirkning.  Nedenfor ligger forslaget til planprogram. 

Forslag til planprogram for Vismunda næringspark (PDF, 4 MB)

Medvirkning og innspill til planarbeidet

Informasjonsmøte 12. januar 

Den 12. januar ble det holdt et informasjonsmøte om planen på Biri.

Her kan du lese presentasjonen som ble holdt på informasjonsmøte om detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri den 12. januar 2023.  (PDF, 5 MB)

Kom med dine innspill 

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til 

Merkes med 1350052341 - Vismunda.  Frist for innspill til den innledende fasen av planarbeidet og planprogrammet er 27.  januar 2023.

Du vil få en ny anledning til å uttale deg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.