Gjøvik kommune

Planer til høring

Varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Kluke massemottak

Frist for innspill til planarbeidet er 17.01.2022.

I medhold av plan- og bygningsloven varsles oppstart av privat detaljregulering for Kluke massemottak.

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for mottak av rene masser fra fremtidige byggetiltak som nytt sykehus, E6-utbygging og andre byggetiltak i regionen.

Planområdet

Planområdet er på ca. 63 daa, og ligger på Kluke, ved Øverbygdsvegen, ca. 2 km vest for Biri. Planområdet er del av gnr. 134, bnr. 1, og grunneier er Håvard Schiager.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) og LNF med spredt boligbebyggelse. Området er ikke tidligere regulert. Det er gjort en nærmere vurdering med hensyn til om tiltaket utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4.2 med tilhørende forskrift. Det er konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Lenke til planområdet i kommunens kartinnsyn.

Dokumenter

Innspill

Innspill til planarbeidet kan innen 17.01.2022 sendes til:

Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller på e-post.

Spørsmål kan rettes til Arealtek AS, ved Hanne Marie Lium på tlf. 918 68 084.